การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566

2023/11/3
     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566 ให้กับชาวต่างชาติผู้มีผลงานที่โดดเด่นในสาขาของตน สำหรับประเทศไทยได้มอบให้แก่ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

คุณธนินท์ เจียรวนนท์

   
     คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" จากผลสำเร็จในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 
(ผลสำเร็จโดยสังเขป)
     คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ในฐานะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมานานหลายปี อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นภายในประเทศไทย ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นให้กว้างขวาง 

รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์


     รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" จากผลสำเร็จอันโดดเด่นและการอุทิศตนเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีและการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 
(ผลสำเร็จโดยสังเขป)
     รศ.ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างปี พ.ศ.2541 - 2547 โดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมความร่วมมือญี่ปุ่น-ไทย ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2562 - 2565 ในขณะดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อุทิศตนในการสร้างเครือข่ายนักเรียนเก่าญี่ปุ่นและส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ในปี พ.ศ.2551 - 2555 ในขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN/SEED-Net) ได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียน

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์


     ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" จากผลสำเร็จในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
 
(ผลสำเร็จโดยสังเขป)
     ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นผู้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) รวมถึงได้อุทิศตนในการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว