พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) จำนวน 4 โครงการ

2024/3/13
2410a
2410b
         รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงผู้เปราะบางของสังคมผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ในปีงบประมาณ   พ.ศ.2566 ทั้งหมด 4 โครงการ พิธีลงนามข้อตกลงได้จัดขึ้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ระหว่าง อัครราชทูต ทัตสึชิ นิชิโอะกะ รองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ตัวแทนองค์กร ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เค้าโครงของโครงการมีดังนี้
 
1. The Project for the Procurement of Wheelchair Lift Van for Assisting Disabled Persons in Ubon Ratchathani Province (จำนวนทั้งสิ้น 2,038,500 บาท (สองล้านสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)) โดยมีศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสาเป็นผู้ดำเนินโครงการ 
 
 
 

     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหลากหลาย เมื่อรวมกับ 4 โครงการที่ได้รับอนุมัติในปีนี้ จะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 418 โครงการ

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517