การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2567

2024/4/29
เมื่อวันที่ 29 เมษายน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ชาวต่างประเทศประจำฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2567
สำหรับประเทศไทย ขอประกาศให้ทราบว่า บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากผลสำเร็จที่โดดเด่นของแต่ละท่าน

คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ     คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับเครื่องราชย์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” จากผลสำเร็จ ในประเทศไทย “ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมด้านคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย”

     คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้นำในโครงการพัฒนาและความร่วมมือในรูปแบบต่างๆบนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น-ไทย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น โดยเป็นหัวหอกในการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสนับสนุนของญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทยจะดําเนินไปอย่างราบรื่นในประเทศไทย

คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว     คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเครื่องราชย์ “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” จากผลสำเร็จในประเทศไทย “ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย”

     คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระชับสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพระหว่างญี่ปุ่นและไทย โดยผ่านประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ถึง 2 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มีผลสำเร็จและบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่น-ไทย นอกจากนี้ ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

คุณมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน     คุณมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเครื่องราชย์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” จากผลสำเร็จในประเทศไทย “ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย”

     คุณมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (ERTC) และได้อุทิศตนในการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี  ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังอุทิศตนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีให้กับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทเอกชนญี่ปุ่น และการดำรงชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน

คุณชนิกานต์ สายสระสรง
     คุณชนิกานต์ สายสระสรง อดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับเครื่องราชย์ “The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays” จากผลสำเร็จในประเทศไทย “ในฐานะผู้มีบทบาทในกิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตในต่างประเทศ”

     คุณชนิกานต์ สายสระสรง เริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2533 จนเกษียณอายุงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี โดยตลอดการทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและซื่อสัตย์ ซึ่งมีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทยให้แน่นแฟ้น

 

คุณมัลนิสสา หล้าจันทรา
     คุณมัลนิสสา หล้าจันทรา อดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้รับเครื่องราชย์ “The Order of the Sacred Treasure, Gold and Silver Rays” จากผลสำเร็จในประเทศไทย “ในฐานะผู้มีบทบาทในกิจกรรมของคณะผู้แทนทางการทูตในต่างประเทศ

     คุณมัลนิสสา หล้าจันทรา เริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 จนเกษียณอายุงานเมื่อมกราคม พ.ศ. 2566  ปฏิบัติงานเป็นระยะยาวนานเวลากว่า 30 ปี โดยตลอดการทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง อีกทั้งมีความมานะอุตสาหะและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน ซึ่งมีบทบาทในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทยให้แน่นแฟ้น