พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

2024/5/23
2421a
2421b
     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มีการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานเลี้ยงฉลองให้แก่ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
     ดร.ชัยชนะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและอาเซียนในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) และอุทิศตนในการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว  รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon” เพื่อเชิดชูเกียรติคุณและความสำเร็จนี้  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ขออวยพรให้ท่านประสบผลสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป ในฐานะสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น-ไทย 
2421c
2421d