พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

2024/5/24
2422a
2422b
     เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว (ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2566  "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette" ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
     ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ได้ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ประชาชนและสังคมทั้งสองประเทศในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ โดยผ่านบทความ งานเขียนและโซเชียลมีเดียมาเป็นระยะเวลานานหลายปีนอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ มุ่งมั่นพยายามในการก่อตั้ง Japan Research Network Thailand (JSN-T) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขยายเครือข่ายนักวิจัยเกี่ยวกับด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย
2422c
2422d