สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน(สัญญาจ้าง) โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

2021/7/6

แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน(สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานทางด้านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (จีจีพี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) นั้นคืออะไร?

จีจีพีเป็นความร่วมมือนานาชาติในระดับรากหญ้าโดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือและสนับสนุน โดยมีสถานเอกอัครราชทูตฯหรือสถานกงสุลฯ ในต่างประเทศเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ จีจีพีจะสนับสนุนในโครงการขนาดเล็ก (ตามหลักการแล้วเงินทุนที่ให้การสนับสนุนจะไม่เกิน 10 ล้านเยน) ต่อองค์กรท้องถิ่น เช่น ต่อองค์กรในท้องถิ่น เช่น รัฐบาลท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนา, สถาบันการศึกษาและการแพทย์, NGO หรือองค์กรต่างประเทศที่ดำเนินกิจกรรมในประเทศที่กำลังพัฒนา ดังนั้น เจ้าหนาที่ประสานงานจะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยให้การสนับสนุนงานด้านจีจีพี เช่น การจัดทำโครงการ,การติดตามงาน, การดำเนินโครงการ, การติดตามความคืบหน้าของโครงการ โดยให้การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ท้องถิ่นที่สนับสนุนด้านการพัฒนา
ตัวอย่างโครงการที่ทางจีจีพีได้ให้การสนับสนุนไปในปีงบประมาณ 2562 : The Project for Constructing a School Building at Banmuangkeelekyanang School, Mahasarakham
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/2020_19.html
นอกจากนี้ ทางจีจีพียังมีการสนับสนุนในโครงการอื่นๆที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/index.html
 

๒. รายละเอียดของงาน 

การปฏิบัติหน้าที่หลักๆ มีดังนี้
 
 1. การสำรวจเบื้องต้นและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ
สำหรับโครงการที่ส่งใบสมัครมา ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจีจีพี จะดำเนินการสำรวจในเบื้องต้นที่จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน, ปัญหา, ประเด็นปัญหาของโครงการ, ขีดความสามารถขององค์กร รวมทั้ง จัดทำเอกสารสำหรับการตรวจสอบโครงการ เป็นต้น
 
 1. การช่วยเหลืองานด้านพิธีเซ็นสัญญาและพิธีมอบโครงการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานจีจีพีจะจัดพิธีลงนามและพิธีมอบโครงการหลังจากดำเนินการสร้างโครงการเสร็จสิ้นร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
 
 1. การตรวจสอบการดำเนินโครงการ, การติดตามงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานจีจีพีจะติดตามงาน, สังเกตการณ์การดำเนินโครงการ และติดต่อกับองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ในโครงการที่จัดทำอยู่หรือจัดทำสำเร็จแล้ว
 
 1. การจัดทำรายงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานจีจีพีจะลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานตามข้อ 1-3 และติดต่อสอบถามผ่านทางการสัมภาษณ์, โทรศัพท์ ,E-mail และทางจดหมายกับองค์กร เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือน รายงานติดตามโครงการ/ตรวจโครงการ รายงานแจ้งการดำเนินงาน
 

๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 2. มีความสามารถในการอ่าน-เขียน, เจรจาต่อรอง, สนทนาภาษาญี่ปุ่น
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point)
 4. หากมีประสบการณ์การทำงาน (รวมถึงงานด้านความร่วมมือต่างประเทศ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ              
 

๔. ประเภทสัญญาและเงินเดือน

 1. เงินเดือน : พิจารณาตามกฎระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในประเภทของเจ้าหน้าที่สัญญาจ้าง
 2. ระยะเวลาในการจ้างงาน: ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – 31 มีนาคม พ.ศ.2565
(สามารถต่อสัญญาได้สูงสุด 3 ปี โดยนับจากวันที่เริ่มสัญญา)
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ประสานงานสัญญาจ้างเหมาของจีจีพีไม่ใช่ตำแหน่งการว่าจ้างงานแบบพนักงานท้องถิ่นของสถานทูตฯ สถานทูตฯจะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่เท่ากันทุกเดือนตามสัญญาในการทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานของจีจีพี และเนื่องจากเป็นสัญญาจ้างเหมา ดังนั้น การปฏิบัติงานภายใต้สัญญาดังกล่าวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ได้ภายใต้สัญญาการว่าจ้างงานในฐานะพนักงานท้องถิ่น

 

๕. วิธีการสมัคร

กรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครตามด้านล่างนี้ มาที่E-mailของสถานทูตฯภายในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564
      กรุณาใช้หัวข้อการส่งE-mailว่า [สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานจีจีพี (ชื่อของท่าน)]
 1. รายละเอียดในใบสมัครพร้อมรูปถ่าย:ขอให้ติดรูปถ่าย, ใส่ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่, โทรศัพท์และE-mail, ประวัติการศึกษา,ประวัติการทำงาน,ความสามารถด้านภาษา (หากเป็นด้านภาษากรุณาระบุผลวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น, TOEICภาษาอังกฤษ เป็นต้น)
 2. จดหมายแนะนำตัวขนาด A4 จำนวน 1ใบ (รูปแบบตามใจชอบ) เป็นภาษาญี่ปุ่น
กรุณาใส่รายละเอียด การแนะนำตัวเอง, เหตุผลที่อยากทำงานในตำแหน่งนี้,ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น,ประสบการณ์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
※รายละเอียดส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากท่าน จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกผู้สมัครเท่านั้น
 หลังจากคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติแล้ว ทางสถานทูตฯ จะติดต่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หรือ ผ่านVideo Call
 1. ติดต่อ (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail)
            แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
            E-mail: misa.takagi@mofa.go.jp
  ที่อยู่:Embassy of Japan, Economic Division GGP section
    177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330