การกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักอาศัยระยะยาว

2021/1/14
ชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักอาศัยระยะยาว ที่มี Re-entry Permit (รวมถึง Special Re-entry Permit) ที่ได้เดินทางออกไปยังประเทศปลายทางที่มีรายชื่อห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยได้ออกจากญี่ปุ่นไปไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม และจะกลับเข้ามาญี่ปุ่นอีกนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นขอ “หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit”เนี่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ปลดชื่อประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว

แต่ผู้เดินทางยังจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเพื่อขอรับ “ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19” ที่เป็นลบจากสถาบันการแพทย์ด้วย