เกาะทะเคะชิมะพื้นที่ในการฝึกซ้อมทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐอเมริกา

2017/9/12
เกาะทะเคะชิมะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อมทิ้งระเบิดสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกา (ประกาศในหนังสือทางราชการ)

        1. ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1951 เมื่อประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ภายใต้การถือครองของฝ่ายสัมพันธมิตร ศูนย์บัญชาการฝ่ายสัมพันธมิตรได้กำหนดไว้ใน บันทึกการบัญชาการสูงสุดเพื่อคำสั่งสัมพันธมิตร (SCAPIN) ฉบับที่ 2160 กำหนดให้เกาะทะเคะชิมะ เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐอเมริกา

        2. ในเดือนกรกฏาคม ค.ศ. 1952 หลังจากสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกมีผลบังคับใช้ เพื่อตอบรับความต้องการของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการใช้เกาะทะเคะชิมะเป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมต่อไป คณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา จึงได้ก่อตั้งส่วนที่ปรึกษาในการดำเนินงานภายใต้ “ความตกลง the Japan-U.S. Administrative Agreement” (ความตกลง ซึ่งอ้างอิงเนื้อหาจากสนธิสัญญา “ความมั่นคงญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา” ที่มีมาก่อนหน้านี้ และพัฒนามาเป็น “ความตกลง the JapanU.S. Status of Forces Agreement”  ในปัจจุบัน ) และกำหนดให้เกาะทะเคะชิมะเป็นพื้นที่สำหรับการฝึกซ้อมทิ้งระเบิดสำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งประจำการในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประกาศข้อเท็จจริงนี้อย่างเป็นทางการในหนังสือทางราชการ

        3. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ ในเรื่องความต้องการดำเนินธุรกิจล่าสิงโตทะเล ทำการประมงหอยเป่าฮื้อ และเก็บสาหร่ายทะเลในน่านน้ำบริเวณเกาะทะเคะชิมะ นอกจากนี้ ในฤดูหนาว ค.ศ. 1952 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้หยุดใช้เกาะทะเคะชิมะเป็นพื้นที่ในการซ้อมทิ้งระเบิด จึงทำให้ ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1953 คณะกรรมการร่วมฯ ลงมติปลดปล่อยเกาะทะเคะชิมะจากการกำหนดให้เป็นพื้นที่ซ้อมทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐอเมริกา

        4. “ความตกลง The Japan-U.S. Administrative Agreement“ ได้ระบุไว้ว่า คณะกรรมการร่วมฯ เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในการพิจารณากำหนดเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ต่างๆภายในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่ว่า คณะกรรมการร่วมฯได้ให้คำปรึกษาหารือในเรื่องเกาะทะเคะชิมะ อีกทั้ง เกาะทะเคะชิมะเคยถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ในการใช้ประโยชน์สำหรับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเกาะทะเคะชิมะนั้นเป็นส่วนหนึ่งในอาณาเขตของประเทศญี่ปุ่น