คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกรณีพิพาทเกาะทะเคะชิมะ

2017/9/12
  • คำถามข้อที่ 1. ตามหลักกฏหมายระหว่างประเทศนั้น ความใกล้ชิดระหว่างเกาะกับดินแดนของประเทศส่งผลต่อสิทธิในการครอบครองดินแดนเหนือเกาะหรือไม่?
  • คำถามข้อที่ 2. เอกสารและแผนที่โบราณของสาธารณรัฐเกาหลีได้บันทึกเรื่องราวของเกาะทะเคะชิมะไว้บ้างหรือไม่?
  • คำถามข้อที่ 3. นายอันยง-บก เป็นคนอย่างไร?
  • คำถามข้อที่ 4. ก่อนที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะผนวกเกาะทะเคะชิมะเข้าเป็นดินแดนในปีค.ศ.1905 มีหลักฐานใดจากฝั่งสาธารณรัฐเกาหลีที่พิสูจน์ได้ว่าเกาะทะเคะชิมะเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของสาธารณรัฐเกาหลีหรือไม่?
  • คำถามข้อที่ 5. เกาะทะเคะชิมะเป็นดินแดนที่ “ประเทศญี่ปุ่นแย่งชิงมาด้วยความรุนแรงและความละโมบ” ตามที่ได้กล่าวไว้ในปฏิญญาไคโร (Cairo Declaration) หรือไม่?
  • คำถามข้อที่ 6. หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 ศูนย์บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร (SCAP) ได้แยกเกาะทะเคะชิมะออกจากดินแดนของประเทศญี่ปุ่นหรือไม่?