การดำรงจุดยืนของประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะทะเคะชิมะ (Takeshima)

2017/8/30
แผนที่แสดงตำแหน่ง
พื้นที่โดยรอบ
 
            เกาะทะเคะชิมะเป็นดินแดนภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่างไม่มีข้อสงสัยทั้งในด้านข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์และในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
            การเข้าครอบครองเกาะทะเคะชิมะของสาธารณรัฐเกาหลี โดยปราศจากหลักพื้นฐานของกฏหมายระหว่างประเทศ จึงถือเป็นการครอบครองอย่างผิดกฏหมาย มาตรการใดๆก็ตามที่สาธารณรัฐเกาหลีได้ดำเนินการในระหว่างการครอบครองเกาะทะเคะชิมะอย่างผิดกฏหมายนั้น ปราศจากเหตุผลอันชอบธรรมตามหลักกฏหมาย
            ประเทศญี่ปุ่นยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการหาแนวทางแก้ไขกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะทะเคะชิมะอย่างสงบและด้วยสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

(หมายเหตุ) : สาธารณรัฐเกาหลีไม่เคยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะทะเคะชิมะ ก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองเกาะทะเคะชิมะและยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1905

 

 
แผนที่แสดงรายละเอียด