คำถามและคำตอบเกี่ยวกับดินแดนของประเทศญี่ปุ่น

2017/5/25

ข้อที่ 1 คำว่า “ดินแดน” คืออะไร

ตอบ 1 โดยทั่วไป คำว่า “ดินแดน” คือ พื้นที่ภายใต้การครอบครองของรัฐ โดยรัฐมีอำนาจอธิปไตยในการปกครองเหนือดินแดนนั้น
 

ข้อที่ 2 ดินแดนของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดเท่าไหร่

ตอบ 2 ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร โดยขนาดพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่ของประเทศเยอรมนี เวียดนาม อิรัก ซิมบับเว และ ปารากวัย
 

ข้อที่ 3 ดินแดนของประเทศญี่ปุ่นถูกกำหนดอย่างไร

ตอบ 3 ดินแดนของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน ถูกกำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้สนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เมษายน ค.ศ. 1952 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
 

ข้อที่ 4 “ปัญหาข้อพิพาทดินแดน” คืออะไร

ตอบ 4 โดยทั่วไป รัฐบาลญี่ปุ่น ใช้คำว่า “ปัญหาข้อพิพาทดินแดน” เพื่อแสดงถึง ดินแดนภายใต้อธิปไตยซึ่งมีข้อขัดแย้งกับรัฐอื่นๆที่จำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาข้อพิพาทกรณีเขตแดนทางตอนเหนือกับประเทศรัสเซีย และข้อพิพาทกรณีเกาะทะเคะชิมะกับประเทศเกาหลีใต้
 

ข้อที่ 5 จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นต่อข้อพิพาทกรณีเขตแดนทางตอนเหนือเป็นอย่างไร

ตอบ 5 รัฐบาลญี่ปุ่น ยังคงดำเนินนโยบายในการเจรจาด้วยสันติวิธีอย่างต่อเนื่องต่อข้อพิพาทกรณีเขตแดนทางตอนเหนือ (ได้แก่ เกาะเอะโทะโระฟุ เกาะคุนะชิริ เกาะชิโคะทัง และหมู่เกาะฮะโบะไม) กับประเทศรัสเซียเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด และหากมีการตรวจสอบและยืนยันว่าเกาะทั้งสี่ในเขตแดนทางตอนเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมที่จะรับมือในเรื่องกำหนดเวลาและรูปแบบการส่งคืนดินแดนไว้อย่างยืดหยุ่น
 

ข้อที่ 6 จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นต่อข้อพิพาทกรณีเกาะทะเคะชิมะเป็นอย่างไร

 ตอบ 6 ตามข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์และข้อกฎหมายระหว่างประเทศต่างระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “เกาะทะเคะชิมะ” เป็นดินแดนภายใต้การปกครองของประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่แรก แต่ทว่า ประเทศเกาหลีกลับผนวกเกาะทะเคะชิมะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างผิดกฎหมาย หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุ่นยังคงดำเนินอยู่ในเส้นทางแห่งสันติภาพ และยังคงมุ่งหวังที่จะหาแนวทางแก้ไขข้อพิพาทกรณีนี้อย่างสันติวิธี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อพิพาทกรณีเกาะทะเคะชิมะได้ที่นี่)
 

ข้อที่ 7 จุดยืนของประเทศญี่ปุ่นต่อกรณีหมู่เกาะเซนกะกุเป็นอย่างไร

ตอบ 7 ตามข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์และข้อกฎหมายระหว่างประเทศต่างระบุไว้อย่างชัดเจนและปราศจากข้อสงสัยว่า “หมู่เกาะเซนกากุ” เป็นดินแดนภายใต้การปกครองของประเทศญี่ปุ่น ในข้อเท็จจริง หมู่เกาะเซนกากุอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยอันชอบธรรมของประเทศญี่ปุ่น จึงไม่ปรากฎปัญหาใดๆ “เกี่ยวกับข้อพิพาทอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน” ที่ต้องแก้ไขในกรณีของหมู่เกาะเซนกากุ
 

ข้อที่ 8 ทะเลอาณาเขตของประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไร

ตอบ 8 ทะเลอาณาเขตของประเทศญี่ปุ่น ยึดตาม “อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง” ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล โดยกำหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตว่าไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล (ประมาณ 22.22 กิโลเมตร) โดยวัดจากเส้นฐาน (โดยปกติใช้เส้นแนวน้ำลด) ทะเลอาณาเขตของประเทศญี่ปุ่นจึงอยู่ในอำนาจอธิปไตยของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน
 

ข้อที่ 9 ห้วงอากาศเหนืออาณาเขตของประเทศญี่ปุ่น เป็นอย่างไร

ตอบ 9 “ห้วงอากาศเหนืออาณาเขต” คือ ห้วงอากาศเหนือแผ่นดินและทะเลอาณาเขต ห้วงอากาศเหนืออาณาเขตของประเทศญี่ปุ่นจึงอยู่ในอำนาจอธิปไตยของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน