No.5 ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

2023/5/16

คุณสมบัติของผู้ยื่น

 

ผู้ยื่นเฉพาะภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ระบุไว้ใน (ข้อสังเกตุ 1) รวมถึงผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรส และบุตร ที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. นักศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
 2. นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
 3. นักกีฬาสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
 4. พนักงานของมหาวิทยาลัย(ระดับอาจารย์ประจำขึ้นไป)
 5. พนักงานที่มีตำแหน่งเทียบเท่าผู้จัดการแผนกขึ้นไปของศูนย์วิจัยแห่งชาติหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์

ข้อสังเกตุ:
1. กรณีที่ผู้ยื่นไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ หรือกรณีที่บางประเทศได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้น กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในรายละเอียด
2. ถ้าผู้ยื่นไม่มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้างต้น แต่มีความประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple กรุณาสอบถามทางสถานทูตฯก่อนที่จะมายื่นขอวีซ่า

 

เอกสารประกอบการยื่น

 
 1. หนังสือเดินทาง(ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 1 ชุด
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 1ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)   ภาษาอังกฤษ  / ภาษาไทย  1 ชุด
 5. หนังสือเชิญ หรือหนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple1 ชุด
 6. กรณีที่ผู้ยื่นมีคุณสมบัติตามข้อ 1-5 ให้แสดงเอกสารยืนยันดังต่อไปนี้ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน(จากหน่วยงานที่สังกัด ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน อัตราเงินเดือน เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน) หรือประวัติส่วนตัว บันทึกผลงาน นิตยสาร เป็นต้น ฉบับจริง 1 ชุด
 7. บุคคลที่สามารถให้มีตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าได้นั้น กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติที่นี่ (https://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/general.htm) กรณีที่ให้ตัวแทนมาดำเนินการยื่นวีซ่าแทนนั้น ผู้ยื่นจะต้องเขียน หนังสือมอบอำนาจด้วยตนเอง (หนังสือมอบอำนาจภาษาไทย) (หนังสือมอบอำนาจภาษาญี่ปุ่น) (หนังสือมอบอำนาจภาษาอังกฤษ)

สำหรับผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตร ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1-4 และแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 1. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 2. ใบสำคัญการสมรส(สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร(สำหรับบุตร) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 3. หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด
 4. สำหรับผู้ติดตามที่มาแยกยื่นภายหลัง ให้เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีวีซ่า Multiple ของประเทศญี่ปุ่น)1 ชุด
 

หมายเหตุ

 
 1. กรุณาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ ด้วยว่าท่านมีจุดประสงค์ที่จะยื่นขอวีซ่าแบบ Multiple
 2. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 3. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ ในบางกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือสถานการณ์ต่างๆ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง  อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
 

* กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003 (โฮมเพจของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website:
https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/