มาตรการเปิดให้บุคคลที่มีการติดต่อระหว่างประเทศเดินทางเข้า

2021/1/13
     สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ โดยมาตรการทดลอง (ประเภท Residence Track) จะต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือสถานกงสุลญี่ปุ่น ของแต่ละประเทศ・ภูมิภาค เพื่อขอวีซ่าใหม่
     กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการทดลองได้ที่นี้
 

วีซ่า

 ปัจจุบันระงับการยื่นขอวีซ่า


     การยื่นขอวีซ่าจะต้องยื่นเอกสารสำคัญที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) (สำหรับรายละเอียดเอกสาร กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละประเทศ・ภูมิภาคตามข้อ 1 และ 2 ด้านล่าง) วีซ่าของมาตรการทดลองนี้ จะเป็นวีซ่าประเภทครั้งเดียว (single visa) และต้องชำระค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดของแต่ละสัญชาติ

     หลังจากรับยื่นคำร้องแล้ว ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่น จะเป็นผู้ออกวีซ่า ผู้ยื่นหรือตัวแทนจะต้องเป็นผู้มารับ
วีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ผู้เดินทางจะต้องใช้วีซ่านี้ตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ตามมาตรการทดลองนี้ วีซ่าที่ได้มีการระงับใช้งานอยู่ในประจุบันจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก และในกรณีที่ได้มีการ
  ออกวีซ่าใหม่แล้ว วีซ่าที่ได้มีการออกให้ก่อนหน้านี้จะเป็นโมฆะ
 • การใช้มาตรการทดลอง หรือที่ได้มีการตกลงในวันที่ 25 กันยายน 2563 นั้น  ชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศ・ภูมิภาคที่ได้ยกเว้นวีซ่าก็ตามจะต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

     ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19 (สำหรับทุกประเทศ・ภูมิภาคปลายทางที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น)
     สำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่โดยใช้ Residence Track  รวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ・ภูมิภาคปลายทางที่ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นจะต้องยื่น ”ใบรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลออกมาเป็นลบ” ซึ่งต้องดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศ และจะต้องมีหนังสือสัญญา (Residence Track) จากบริษัท หรือหน่วยงานจากทางฝั่งญี่ปุ่นด้วย
 

1. วันที่เริ่มรับยื่นขอวีซ่า

 • ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการใหม่คุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดน ต่อมาในวันที่14 มกราคม 2564 ได้มีประกาศเพิ่มเติมสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งระงับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท Residence Track จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าก่อนที่จะมีประกาศเพิ่มเติมนั้น ยังสามารถใช้วีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้เพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 และตั้งแต่ 0.00 นาฬิกา (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) ของวันที่ 21 มกราคม 2564 วีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้จะถูกระงับการใช้งานทั้งหมด ซึ่งผู้เดินทางจะไม่สามารถใช้วีซ่านี้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้
   
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกวีซ่าพำนักอาศัยระยะยาวให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท “Student ” หรือ “Dependent” และอื่นๆ ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก รวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ・ภูมิภาคที่ระบุไว้เบื้องต้นนั้น แต่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ได้มีประกาศเพิ่มเติมมาตรการใหม่คุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดน ซึ่งระงับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทดังกล่าว จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับวีซ่าก่อนที่จะมีประกาศเพิ่มเติมนั้น ยังสามารถใช้วีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้เพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นภายในวันที่ 20 มกราคม 2564 และตั้งแต่ 0.00 นาฬิกา (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) ของวันที่ 21 มกราคม 2564 วีซ่าที่ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่นออกให้จะถูกระงับการใช้งานทั้งหมด ซึ่งผู้เดินทางจะไม่สามารถใช้วีซ่านี้เข้าประเทศญี่ปุ่นได้
   

2. เอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่า

     สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ・ภูมิภาคที่มีสิทธิ์ในการยื่นขอวีซ่าใหม่ โดยใช้ Residence Track หรือตามที่ได้มีประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่นในวันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ที่อาศัยอยู่จากทุกประเทศ・ภูมิภาคสามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้
     (หมายเหตุ): รวมถึงตรวจสอบเอกสารสำคัญ・ขั้นตอนอื่นๆ ในการยื่นขอวีซ่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
ประเทศ・ภูมิภาคปลายทางที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
ประเทศ・ภูมิภาคปลายทางนอกเหนือจากนั้น


สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างข้อ A  หรือ B

 A เพื่อธุรกิจระยะสั้น

 1. ใบคำร้องขอวีซ่า (พร้อมติดรูปถ่าย)
 2. หนังสือเดินทาง
 3. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง
 4. หนังสือเชิญ
 5. หนังสือค้ำประกัน
 6. หนังสือสัญญา (สำหรับชาวต่างชาติประเภท Residence Track) สำเนา 2 ชุด

 B เพี่อไปทำงาน・พำนักระยะยาว

     ตามที่ได้มีประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้ที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก และผู้ที่มีสถานะพำนักอาศัยทุกประเภทจะเข้าข่ายได้รับอนุญาตขอวีซ่าใหม่
    สำหรับผู้ที่มีสถานะ [นักการทูต]・[ข้าราชการ] ไม่จำเป็นต้องใช้ Residence Track
 1. ใบคำร้องขอวีซ่า (พร้อมติดรูปถ่าย)
 2. หนังสือเดินทาง
 3. ใบรับรองสถานภาพการพำนัก
 4. หนังสือสัญญา (สำหรับชาวต่างชาติประเภท Residence Track) สำเนา 2 ชุด

(หมายเหตุ 1) ในวันที่ยื่นขอวีซ่า หรือหนังสือรับรอง ผู้ยื่นจะต้องยื่นสำเนาหนังสือสัญญา (Residence Track) 2 ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ (สามารถสแกนเป็น PDF จากฉบับจริง และถ่ายสำเนามายื่นได้ อื่นๆ) ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่น จะคืนสำเนา 1 ชุดให้กับผู้ยื่นในวันที่ไปรับวีซ่า หรือหนังสือรับรอง เพื่อให้ผู้ยื่นได้นำสำเนาชุดนี้ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่กักกันโรคตอนเข้าประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนังสือสัญญา (Residence Track) ฉบับจริงนั้น บริษัท/หน่วยงานที่รับผู้ยื่นไปทำงานที่ญี่ปุ่นจะต้องเก็บรักษาไว้ 6 เดือนหลังจากผู้ยื่นได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว กรณีที่มีการร้องขอหนังสือสัญญา (Residence Track) จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทางบริษัท/หน่วยที่ญี่ปุ่นจะต้องยื่นฉบับจริงให้กับทางกระทรวงด้วย

 (หมายเหตุ 2) กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าได้ยื่นใบรับรองสถานภาพการพำนักที่ออกเมี่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ที่ได้หมดอายุแล้ว จะต้องให้ทางผู้เชิญฝ่ายญี่ปุ่นส่งหนังสือยืนยันว่า “ยังคงรับผู้ยื่นขอวีซ่ามาทำงานในหน้าที่เดิมตามสถานะที่ระบุไว้ในใบรับรองสถานภาพการพำนักอยู่”