การกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักระยะยาว

2020/7/29
 
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศพิจารณาให้ผู้ที่มีสถานภาพการพำนักระยะยาวให้สามารถกลับเข้าประเทศได้ตามลำดับ โดยเริ่มจากอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับ Re-entry Permit (หมายเหตุ) กลับเข้าประเทศ (หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ได้รับ Re-entry Permit ที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศ・ภูมิภาคที่ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ก่อนวันที่จะมีการบังคับใช้มาตราการเท่านั้น)
 
สำหรับชาวต่างชาติที่ถือว่าเป็นบุคคลในสถานการณ์พิเศษ และสามารถเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นได้ ที่มีสถานะ “พำนักถาวร”, “บุตรที่ติดตามมารดา”, “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” และ “คู่สมรส หรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร”  อื่นๆ นั้น หลังจากนี้เป็นต้นไป ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีการเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่ในการเข้าประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 

รายละเอียด


ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการพิจารณาให้ชาวต่างชาติที่ได้รับ Re-entry Permit (นอกเหนือจาก ชาวต่างชาติที่ถือว่าเป็นบุคคลในสถานการณ์พิเศษ และสามารถเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นได้ ที่มีสถานะ “พำนักถาวร”, “บุตรที่ติดตามมารดา”, “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” และ “คู่สมรส หรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร” ยกเว้น “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” ที่มีสถานะอื่น) ที่เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศปลายทางที่ห้ามเข้าญี่ปุ่น ยกเว้นกรณีพิเศษ ตามมาตรการคุมการเข้าออกช่องทางพรมแดนนั้น สามารถมายื่นรับหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่น และต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนการเดินทางออกจากประเทศปลายทาง
 
สำหรับผู้ที่มีสถานะ “พำนักถาวร”, “บุตรที่ติดตามมารดา”, “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” และ
 “คู่สมรส หรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร” (และรวมถึง “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” ที่มีสถานะอื่น) ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จะต้องมายื่นขอรับหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่น และต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศปลายทาง
 
อนึ่ง ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาให้ผู้ที่มีสถานภาพการพำนักระยะยาวทุกประเภทที่ได้รับ Re-entry Permit ที่ได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศปลายทางบางประเทศที่ห้ามเข้าญี่ปุ่นก่อนที่จะมีการบังคับใช้มาตราการ (รวมถึงผู้ที่มีสถานะ “พำนักถาวร”, “บุตรที่ติดตามมารดา”, “คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” และ “คู่สมรส หรือบุตรของผู้ที่มีสถานะพำนักถาวร”  และ“คู่สมรส หรือบุตรของคนญี่ปุ่น” ที่มีสถานะอื่น) จะต้องมาขอรับหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit และแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศปลายทาง ตามเงื่อนไขกักกันโรคของประเทศญี่ปุ่น ส่วนรายชื่อประเทศที่เข้าเงื่อนไขจะมีการแจ้งภายหลัง

1. มาตราการกักกันเพิ่มเติม


เพื่อสอดคล้องกับมาตรการคุมเข้มการเข้าออกช่องทางพรมแดนที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมาตรการกักกันเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทาง กลับเข้าประเทศญี่ปุ่น จะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศปลายทาง (ตามเวลาขึ้นเครื่องของสายการบิน)

สำหรับใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศปลายทางจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่ได้กำหนดไว้ (2) แบบฟอร์มอื่น
ในกรณีที่สถาบันทางการแพทย์ไม่สามารถใช้แบบฟอร์มตามที่ได้กำหนดไว้ ก็สามารถใช้แบบฟอร์มอื่นได้ แต่อาจจะใช้เวลาในการพิจารณา

(1) แบบฟอร์มตามที่ได้กำหนดไว้ สถาบันทางการแพทย์ในประเทศต้องกรอกลงในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลายเซ็นแพทย์ หรือตราประทับ
(2) แบบฟอร์มอื่น (จะต้องมีรายละเอียดเหมือนกับแบบฟอร์มตามที่ได้กำหนดไว้ เช่น
      (a) ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เพศ)
      (b) รายละเอียดการตรวจเชื้อโควิด-19 [วิธีตรวจ (ต้องเป็นวิธีตรวจการเก็บตัวอย่างตามหัวข้อในแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น) ผลตรวจ, วันที่ตรวจ, วันที่ได้รับผลตรวจ, วันที่ได้รับใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19]
      (c) ข้อมูลของสถาบันทางการแพทย์ (ชื่อของสถาบันหรือชื่อแพทย์, ที่อยู่ของสถาบัน, ตราประทับของสถาบันหรือลายเซ็นแพทย์) รายละเอียดทุกอย่างจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นหลังจากถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้เดินทางจะต้องยื่นใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ตัวจริง และสำเนา พร้อมหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น

กรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารที่ได้ระบุไว้เบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น จะถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น หากตรวจพบว่ามีการยื่นใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ปลอมเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะถูกเพิกถอนสถานภาพการพำนัก และเนรเทศออกนอกประเทศ ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายลี้ภัยของประเทศญี่ปุ่น

อนึ่ง ตอนขาออกจากประเทศ ผู้เดินทางอาจจะต้องยื่นใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน หากมีการร้องขอ
กรณีที่ประเทศที่ผู้เดินทางอาศัยอยู่ ไม่มีการตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปประเทศ・ภูมิภาค ที่มีการตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อขอใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางออกจากประเทศปลายทาง (ตามเวลาขึ้นเครื่องของสายการบิน)

2. ขั้นตอนเอกสาร


ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรการนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อมาขอหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit ที่แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่น ในประเทศที่ผู้เดินทางอาศัยอยู่

(1) หนังสือเดินทาง (หน้าที่มีสติกเกอร์ Re-entry Permit ที่ยังไม่หมดอายุ รวมถึงตราประทับ Special Re-entry Permit )
(2) บัตรถิ่นที่อยู่
(3) ใบคำร้องสำหรับขอหนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit
(4) แบบสอบถามเกี่ยวกับ “ไวรัสโคโรน่า”

หลังจากรับยื่นคำร้องแล้ว สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น หรือ สถานกงสุลญี่ปุ่น จะเป็นผู้ติดต่อกลับเมื่อได้ออกหนังสือรับรองแล้ว  และให้ผู้ยื่นหรือตัวแทนมารับโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

(หมายเหตุ) หนังสือรับรองการยื่นเอกสารเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit จะไม่สามารถออกภายในวันที่ยื่นใบคำร้องได้