ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ

2023/5/16
เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นจากภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีนโยบายการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปจังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
 

1. เงื่อนไขของการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

(ข้อควรระวัง) จังหวัดเป้าหมาย หมายถึง จังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมะ และจังหวัดอิวาเตะ

วีซ่าทุกประเภทที่ยื่นขอตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

จุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่า

 1. กรณียื่นขอวีซ่าประเภทอื่นนอกจากวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น
  ผู้ที่จะไปพำนักระยะยาว ทำงาน หรือศึกษาต่อในกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย
 2. กรณียื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น
  ผู้ที่จะเดินทางไปยังกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย
 

2. เอกสารที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า

นอกเหนือจากเอกสารเบื้องต้นในการยื่นขอวีซ่า กรุณายื่นเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

(ข้อควรระวัง) หากไม่สามารถยื่นเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 1. กรณียื่นขอวีซ่าประเภทอื่นนอกจากวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น (วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้นรวมทั้งวีซ่าเพื่อทรานซิทด้วย)
  เอกสารยืนยันเกี่ยวกับที่พำนัก สถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษาต่อนั้น อยู่ใน 3 จังหวัดดังกล่าว
 2. กรณียื่นขอวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น รวมทั้งวีซ่าเพื่อทรานซิท พร้อมแนบเอกสารประกอบ 2.1 และ 2.2 ดังนี้
  • (2.1) กำหนดการเดินทาง
  • (2.2) เอกสารยืนยันการเดินทางไปยังจังหวัดเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
   ใบยืนยันการจองที่พัก ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ใบยืนยันการจองตั๋วโดยสาร ใบยืนยันการจองตั๋วรถไฟ ใบยืนยันการจองโปรแกรมทัวร์ บัตรเข้าชมงานนิทรรศการ หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมที่จะจัดขึ้นในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งดังกล่าว
 

กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
  โทร.: 0-2207-8503, 0-2696-3003
 • ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC)
  Tel: 0-2251-5197-8
  E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
  Website:
  https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/