หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินสำหรับโครงการ “The Project for Primary Education Environment Improvement for a School Located in a Remote Village on the Thai-Myanmar Border ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,047,800 บาทแก่โครงการ “The Project for Primary Education Environment Improvement for a School Located in a Remote Village on the Thai-Myanmar Border” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ พ.ต.อ. เชน ทรงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง โดยภายในวันเดียวกันนี้ Mr. Masami Oue, Managing Director of Sharp Thai Co.,Ltd. จะร่วมอยู่ในพิธีลงนามข้อตกลง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยด้วย


บ้านคลิตี้ล่าง ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดาร มีประชากรรวมประมาณ 250 คน หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ยิ่งไปกว่านั้นแหล่งน้ำโดยรอบและพื้นที่ทำการเกษตรยังได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อนสารตะกั่วซึ่งเป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในบริเวณใกล้เคียง การสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรเป็นไปอย่างยากลำบาก ปัจจุบันมีวิธีการรับมือกับปัญหาโดยให้ตำรวจตระเวนชายแดนลำเลียงอาหารไปให้ผู้คนในพื้นที่โดยใช้เฮลิคอปเตอร์


ตำรวจตระเวนชายแดนยังมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลิตี้ล่าง ปัจจุบันมีคุณครูที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดนประจำอยู่ 3 นาย จัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา 6 ปี ตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนราว 100 คน แต่เนื่องจากโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ทำให้สภาพของสถานศึกษาและอุปกรณ์ที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน กลายเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน


ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ เพื่อจัดซื้อและวางแผนการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่โรงเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนและการเก็บรักษาอาหาร ทั้งนี้ทางสถานทูตได้รับความร่วมมือจาก Sharp Thai Co.,Ltd. ในส่วนของการวางแผนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การตรวจเช็ครักษาสภาพ ทั้งบริษัทยังได้เชิญเด็กนักเรียนจากโรงเรียนไปทัศนศึกษายัง เมกา โซล่าร์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย การสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ จึงเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน


ด้วยความร่วมมือดังกล่าว โครงการนี้จะช่วยสร้างระบบไฟฟ้าและปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนแก่โรงเรียน และช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับมาตราฐานความเป็นอยู่ให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดารกว่า 100 คน โครงการนี้สามารถเป็นโครงการตัวอย่างในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาในบริเวณชายแดนไทย-เมียนมาร์ได้เป็นอย่างดี


ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517