หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีส่งมอบรถโดยสารในโครงการ “The Project for Providing a School Bus for Disadvantaged Children at the Fountain of Life Children’s Center”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย     รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุน จำนวน 1,004,000 บาท แก่โครงการ “The Project for Providing a School Bus for Disadvantaged Children at the Fountain of Life Children’s Center” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


ได้มีการจัดพิธีส่งมอบรถโดยสารในโครงการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ “ศูนย์ธาราชีวิตสำหรับเด็ก” เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี ซิสเตอร์ เจียมจิตต์ ธรรมพิชัย ประธานมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล เจ้าหน้าที่มูลนิธิ เด็กๆที่ศึกษา ณ ศูนย์ดังกล่าวและ นายมิสึงุ ไซโตะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมในพิธี


เมืองพัทยา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก และเพื่อที่จะตอบรับกับความต้องการด้านการบริการการท่องเที่ยว จังหวัดพัทยาจึงมีแรงงานจากทั้งภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานในโรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง สถานที่รวบรวมขยะ และสถานบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งแรงงานเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม และจำเป็นต้องใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ลูกหลานแรงงานเหล่านี้ยังไม่มีเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ทำให้ไม่สามารถรับบริการทางสาธารณะที่ทางรัฐสนับสนุน หรือรับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ อีกทั้งผู้ปกครองของเด็กๆมีช่วงเวลาการทำงานที่ยาวนานในแต่ละวัน จึงไม่สามารถปกป้องดูแลและให้การศึกษาลูกของตนเองได้อย่างเพียงพออีกด้วย


เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ทางมูลนิธิคณะศรีชุมพาบาลได้ก่อตั้ง “ศูนย์ธาราชีวิตสำหรับเด็ก” เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กๆในชุมชนแออัด ซึ่งที่ศูนย์แห่งนี้ มีการจัดการเรียนการสอนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไป คือเปิดสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยมีเด็กจากในชุมชนแออัดตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปีเข้ารับการเรียนที่ศูนย์ แต่ทั้งนี้ รถโดยสารคันก่อนที่ทางศูนย์เคยใช้รับส่งเด็กๆนั้นใช้งานมามากกว่า 13 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม และเกิดปัญหาเสียระหว่างทางที่จะไปรับส่งเด็กนักเรียนบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก


ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การได้รับสิทธิในการศึกษา และความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงยังเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าอยู่แก่เด็กๆ จึงได้ตกลงให้กับการสนับสนุนแก่โครงการดังกล่าว ปัจจุบันทางศูนย์ได้นำรถโดยสารคันใหม่มาใช้เป็นที่เรียบร้อย ทำให้มีความสะดวกปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียนมากขึ้น จากนี้ไปทางศูนย์จะรับหน้าที่ดูแลและซ่อมบำรุงรถโดยสารคันดังกล่าว และทำหน้าที่มอบโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้แก่เด็กๆต่อไป


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517