หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ จัดซื้อรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ
ในเขตตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558     รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุน ประมาณ 2,010,000 บาท แก่โครงการ “จัดซื้อรถขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ ในเขตตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในการนี้ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และนางชนัดดา ชนะสกุลนิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งสมาชิกในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้


ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทั้งในตำบลยังมีพื้นที่ทำการเกษตรที่สมบูรณ์อยู่เป็นจำนวนมาก อันเป็นผลมาจากการจัดระเบียบการพัฒนาที่ดินของรัฐบาลไทย


แต่ในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ทำให้ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตามมาด้วยปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียตามพื้นที่เกษตรกรรมและคลองสาธารณะ นอกจากนั้นก๊าซพิษจากเตาเผาขยะยังส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย


เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชาวบ้านในพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างมาก ภายหลังจากที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านได้หารือกัน ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงให้มีการออกระเบียบในการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่รวมทั้งพิจารณาจัดซื้อ รถขนถ่ายขยะมูลฝอยภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดและแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีความสำคัญในการตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะของคนในพื้นที่ จึงพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการดังกล่าว


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517