หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “UBON FREE MINE” ณ พื้นที่ปฎิบัติงานโครงการ “The Clearance of Landmines/UXOs along the Thai – Cambodia border through the Land Release Method”

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,956,100 บาทแก่โครงการ “the Clearance of Landmines/UXOs along the Thai – Cambodia border through the Land Release Method” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ในโอกาสนี้ได้มีการจัดงาน “UBON FREE MINE” ขึ้นที่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าว กิจกรรม “UBON FREE MINE” เป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดและประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานเก็บกู้ทุนระเบิดในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้ ศ.ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายชูทาโร่ โอมูระ อัครราชทูตด้านการเมือง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากกับระเบิดและประชาชนผู้อาศัยในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ มีประชาชนอาศัยอยู่ราว 65,000 คน แต่พื้นที่ 1 ใน 3 ของอำเภอบริเวณใกล้กับชายแดนไทย - กัมพูชา (เนื้อที่ราว 385.2 ตารางกิโลเมตร) ยังคงมีทุ่นระเบิดและสรรพวุธที่ยังไม่ระเบิดหลงเหลืออยู่ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและส่งผลเสียต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ อุตสากหรรมป่าไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้คนในพื้นที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ความเป็นอยู่ในบริเวณนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากและขาดความมั่นคง

มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพเป็นองค์กรที่เข้ามาสานงานต่อจาก Japan Alliance for Humanitarian Demining Support (JAHDS) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศญี่ปุ่น (ดำเนินกิจกรรมในประเทศไทยระหว่างปี 2002-2006) โดยรับเอาบุคคลากร เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์มาจาก JAHDS โดยมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและดำเนินกิจกรรมตามมาตราฐานการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสากล “Land Release Method” เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มูลนิธิได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในโครงการต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาด้านอุปกรณ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพ ความแม่นยำและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานลดต่ำลง ปัญหานี้เกี่ยวพันโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัยของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานเก็บกู้ในพื้นที่อันตราย จึงจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน


ภัยจากทุ่นระเบิดไม่เพียงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ แต่ยังจัดเป็นภัยอันตรายที่สามารถเกิดได้กับประชาชนคนทั่วไปทุกคน ภัยดังกล่าวคอยคุกคามความปลอดภัยของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงในการดำรงชีวิต การดำเนินโครงการสำรวจพื่นที่อันตราย เพื่อเตรียมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและสรรพวุธที่ยังไม่ระเบิดในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ฟื้นฟูกิจการและอุตสาหกรรมและสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจในพื้นที่ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของโครงการและผลประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ จึงตัดสินใจมอบเงินทุนเพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่าดำเนินการแก่โครงการเก็บกู้วัตถุระเบิดในครั้งนี้


ทางรัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)


     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517