หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project on Supporting Employment Transitions for Persons with Disabilities”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,009,200 บาทแก่โครงการ “The Project on Supporting Employment Transitions for Persons with Disabilities” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อ พื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และดร. เตช บุนนาค ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) โดยมีนายมะซะโตะ โซเนะ รองประธานบริษัท Thai Yamazaki Co.,Ltd. (บริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนประมาณ 1,430,000 คน แต่เมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการแล้ว พบว่ายังมีจำนวนไม่เพียงพอและการจ้างงานคนพิการยังคงอยู่ในวงจำกัด ทำให้จำนวนคนพิการที่มีงานทำของประเทศคงอยู่ที่จำนวน 370,000 คนเท่านั้น


ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ศพอ. ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย มีการบริหารงานภายใต้มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและให้การสนับสนุนสังคมปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคและมีความสุข ปัจจุบันทาง ศพอ. ได้ฝึกอบรมให้แก่คนพิการกว่า 2,400 คน แต่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ได้แก่ ยานพาหนะและพื้นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเบเกอรรี่แก่คนพิการ ขึ้นภายในบริเวณของ ศพอ.เอง เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสฝึกอาชีพทั้งในส่วนของงานการผลิตและการขาย ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้คนพิการสามารถยืนหยัดและดูแลตนเองได้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


ทั้งโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไทยยามาซากิ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตเบเกอร์รี่ การจำหน่ายและการบริหารงานในร้าน ส่งผลให้โครงการมีศักยภาพในการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการมากยิ่งขึ้น


รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับความร่วมมือจากภาคเอกชน ไม่เพียงเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมแก่คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามรถดูแลตัวเองได้เท่านั้น แต่ยังคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้คนในการที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุน ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517