หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์พิธีส่งมอบโครงการขยายศูนย์วัณโรคในจังหวัดตาก

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,381,800 บาทแก่ “โครงการขยายศูนย์วัณโรคในจังหวัดตาก” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558 ในการนี้ นายไดสึเกะ โยชิโนะ เลขานุการโท สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ Professor Francois Nosten, Director of the Shoklo Malaria Research Unit, Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University (SMRU: ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งสมาชิกในชุมชน ณ ศูนย์วัณโรคจังหวัดตาก


ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกลซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ระหว่างชายแดนไทย – พม่าได้เล็งเห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในจังหวัดตากซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูง จึงได้เริ่มให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยวัณโรคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และต่อมาศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกลได้ก่อตั้งศูนย์วัณโรคที่หมู่บ้านวังผาในปี พ.ศ. 2556


ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกลเป็นเพียงองค์กรเดียวที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะการติดเชื้อที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยาซึ่งแนวทางการรักษาในปัจจุบันนั้นเป็นสูตรยาที่ต้องใช้ระยะเวลานานถึง 2 ปีและมีราคาแพงโดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุกวัน ศูนย์วัณโรคแห่งนี้ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ในประเทศของตนรวมถึงแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ทางศูนย์ยังเปิดรับผู้ป่วยจากองค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ ซึ่งทำให้ในปัจจุบันศูนย์วัณโรควังผาไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้และอาจจะเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อในบริเวณตะเข็บชายแดนเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง


โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงศูนย์วัณโรควังผาโดยการขยายพื้นที่การให้บริการ ที่พักผู้ป่วย ห้องให้คำปรึกษา หน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก ห้องเอนกประสงค์ ห้องครัว ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะไม่เพียงแต่เป็นกลไกในการป้องกันการระบาดของวัณโรค แต่ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ และความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่เป้าหมายให้ดีขึ้น


ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อว่าการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยอุปกรณ์และสถานพยาบาลที่มีความเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ผ่านโครงการดังกล่าวจะตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของคนในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517