หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ
“The project for expanding care-home for PLWHA” ในจังหวัดหนองคาย

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,653,400 บาทแก่โครงการ “The project for expanding care-home for PLWHA” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยมูลนิธิคณะภคินีศรีชุมพาบาล หนองคาย โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และซิสเตอร์ปราณี สิทธิ ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อนชาวบ้าน


ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างต่อเติมอาคารของศูนย์ Garden Of Friendship ซึ่งเป็นสถานพักฟื้นเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (PLWHA) ตั้งอยู่ในจังหวัดหนองคายที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์แห่งนี้ดำเนินงานให้การรักษาและที่พักอาศัยแก่ PLWHA ที่อยู่ในระยะปรับยาต้านไวรัสรวมถึง PLWHA ในระยะเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังให้การดูแลในรูปแบบของกิจกรรมเยี่ยมบ้าน สำหรับ PLWHA ที่เคยได้รับการรักษาและมีอาการดีขึ้นจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้


ปัจจุบันการรักษาโรคเอดส์ด้วยการใช้ยาต้านเชื้อไวรัส ทำให้ PLWHA มีอายุขัยยืนยาวขึ้น จำนวน PLWHA ที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลก็มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ในกรณีของประเทศไทยการรักษา โรคเอดส์ภายใต้ระบบประกันสังคมผ่านการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐเพียงอย่างเดียว ยังคงมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยหรือ ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอื่นๆที่ต้องความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง จึงนับว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง


ดังตัวอย่างการดำเนินงานของศูนย์ Garden Of Friendship ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กรรัฐและโรงพยาบาลรัฐในท้องถิ่น ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยมีนักสังคมสงเคราะห์และพยาบาลวิชาชีพคอยประจำอยู่ด้วย กระทั่ง PLWHA และผู้ป่วยอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องเข้ารักษายังศูนย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางศูนย์ประสบปัญหามีจำนวนห้องพักไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยมาโดยตลอด


การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะทำให้ทางศูนย์สามารถรับ PLWHA มารักษาพยาบาลได้มากขึ้น และช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติภายหลังจากที่อาการดีขึ้น โครงการนี้เป็นที่คาดหวังว่าจะช่วยประกันความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของ PLWHA ให้ดีขึ้น


เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้าน “ความมั่นคงของมนุษย์” รัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517