หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project on Supporting Employment Transitions for Persons with Disabilities”ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,009,200 บาทแก่โครงการ “The Project on Supporting Employment Transitions for Persons with Disabilities” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา พร้อมทั้งพิธีส่งมอบโครงการ “The Project on Supporting Employment Transitions for Persons with Disabilities” ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการจีจีพี) ณ สำนักงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) กรุงเทพมหานคร


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และพิธีส่งมอบโครงการ พร้อมด้วย ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธาณศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก นายอิจิโระ ไซโตะ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทย ยามาซากิ จำกัด และนายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตฯ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวประมาณ 100 คน


จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นจำนวนประมาณ 1,430,000 คน แต่เมื่อเทียบกับจำนวนโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อคนพิการแล้ว พบว่ายังมีจำนวนไม่เพียงพอและการจ้างงานคนพิการยังคงอยู่ในวงจำกัด ทำให้จำนวนคนพิการที่มีงานทำของประเทศคงอยู่ที่จำนวน 370,000 คนเท่านั้น


ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ศพอ. ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย มีการบริหารงานภายใต้มูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและให้การสนับสนุนสังคมปราศจากอุปสรรคสำหรับคนพิการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสังคมที่คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคและมีความสุข ปัจจุบันทาง ศพอ. ได้ฝึกอบรมให้แก่คนพิการกว่า 2,400 คน แต่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ได้แก่ ยานพาหนะและพื้นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการฝึกอบรมการผลิตและจำหน่ายเบเกอรรี่แก่คนพิการ ขึ้นภายในบริเวณของ ศพอ.เอง เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสฝึกอาชีพทั้งในส่วนของงานการผลิตและการขาย ซึ่งจะช่วยสร้างงานให้คนพิการสามารถยืนหยัดและดูแลตนเองได้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา


ทั้งโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไทยยามาซากิ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตเบเกอร์รี่ การจำหน่ายและการบริหารงานในร้าน ส่งผลให้โครงการมีศักยภาพในการสนับสนุนส่งเสริมคนพิการมากยิ่งขึ้น


รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับความร่วมมือจากภาคเอกชน ไม่เพียงเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมแก่คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามรถดูแลตัวเองได้เท่านั้น แต่ยังคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้คนในการที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุน ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517