หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุน
โครงการ “การก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยา ของโรงพยาบาล คุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา”

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,466,200 บาท แก่โครงการ “การก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยา ของโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีส่งมอบโครงการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ในการนี้ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและนายภาณุมาศ ทวีกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์


อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ มีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณ 27,000 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรและในพื้นที่ยังมีกลุ่มคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวชายทะเลหรือในภาคอุตสาหกรรมการประมงอีกเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 คน


โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์เป็นโรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่คนไข้เป็นจำนวนมากกว่า 50,000 คนต่อปี ทางโรงพยาบาลให้การรักษาแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดในราคาไม่แพง ตามระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของทางรัฐบาลไทย และให้บริการตรวจรักษาแก่แรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อยและผู้อพยพทางทะเลที่พักอาศัยและทำงานในพื้นที่ กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทางโรงพยาบาลจึงให้การรักษาโดยถือเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม


อาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ก่อสร้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ปี มีบางจุดชำรุดเสียหาย ทั้งจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ประสบปัญหามีข้อจำกัดในการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารคลังยาของทางโรงพยาบาลนับว่ามีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นสถานที่เก็บรักษายาสำหรับผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและยังเป็นศูนย์กลางเพื่อแจกจ่ายยาให้แก่สถานพยาบาลขนาดเล็กอื่นๆในพื้นที่


อาคารคลังยาที่ปัจจุบันประสบปัญหาชำรุดทรุดโทรมจึงอาจส่งผลต่อการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่อำเภอคุระบุรี เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โครงการในครั้งนี้จึงได้จัดให้มีการก่อสร้างต่อเติมอาคารคลังยาที่มีอยู่เดิม รวมทั้งติดตั้งระบบระบายอากาศขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของคลังยา ซึ่งจะส่งผลดีไม่เพียงต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลระดับตำบลอื่นๆในพื้นที่อีกด้วย


ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการ ว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาบริการการแพทย์ขั้นพื้นฐานในพื้นที่ทำให้ผู้คนในพื้นที่รวมทั้งแรงงานข้ามชาติ ชนกลุ่มน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มคนชายขอบ ได้มีสุขภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517