หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน
“การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,030,000 บาทแก่โครงการ “การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย (The Project for providing an ambulance to Kwai River Christian Hospital)” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) และมีพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินคันดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีนายปกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย และนาย อะกิฮิโกะ อุจิคะวะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี


โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในครั้งนี้ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โรงพยาบาลดังกล่าวเริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยไม่เพียงให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยชาวไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือประสบความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังให้การรักษาแก่ผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย และชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคมอีกด้วย


ก่อนจะมีการดำเนินโครงการ ทางโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยมีรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่หนึ่งคัน แต่รถคันดังกล่าวมีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี ทำให้เกิดข้อกังวลในด้านความปลอดภัยและความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ จนทางโรงพยาบาลไม่สามารถนำมาใช้เป็น “รถพยาบาลฉุกเฉิน” ในการปฏิบัติงานได้ ขณะเดียวกันสภาพพื้นที่ของอำเภอสังขละบุรีมีพื้นที่กว้าง (ราว 3,349.4 ตร.ม.)ครอบคลุมจุดที่เป็นภูเขา ทำให้การเดินทางจากโรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยไปยังโรงพยาบาลชุมชนที่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หากจะไปยังโรงพยาบาลศูนย์ในตัวจังหวัดกาญจนบุรี ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพมาใช้สำหรับปฎิบัติการทางการแพทย์เพื่อรักษาชีวิตและช่วยเหลือคนไข้ การดำเนินโครงการจัดซื้อรถพยาบาลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการส่งตัวคนไข้ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและเสริมความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ประชาชน ชนกลุ่มน้อย ผู้ลี้ภัย และผู้อพยพที่อาศัยในพื้นที่อีกด้วย


เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้าน “ความมั่นคงของมนุษย์” รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุน


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517