หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการ
“The project for building the day care center for the frail elderly and other vulnerable people”
โดยเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,397,000 บาทแก่โครงการ “The project for building the Day care center for the frail elderly and other vulnerable people” ซึ่งดำเนินงานโดยเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของ มนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย ศุภชัย ดอนกระสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลสะอาด


เทศบาลสะอาดซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการในครั้งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีประชากรทั้งหมดในพื้นที่ประมาณ 9,800 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ในจำนวนนี้มีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 1,250 คนและผู้พิการที่ต้องการการดูแลประมาณ 210 คน) ในยุคปัจจุบันที่ประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มที่จะออกไปหางานทำและย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่มากขึ้น เขตเทศบาลดังกล่าวที่มีสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุสูงถึง 13% กำลังเผชิญกับปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวหรือต้องการการดูแลทั้งในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต


อีกด้านหนึ่งเทศบาลนี้ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของ“โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ดำเนินงานประเทศไทย”(CTOP: 2550 - 2554) และ “โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิง รวมทั้งกลุ่มอายุอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน”(LTOP: 2556 - 2560)ซึ่งเป็นโครงการขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือJICA ทั้งสองโครงการมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาบุคลากร เช่น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Worker) ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) ซึ่งเป็นอาชีพที่จะขาดเสียมิได้ในการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแล นอกจากนี้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ(อผสก.) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุตามหลักสูตรที่รัฐบาลกำหนดและจัดกิจกรรม เช่นจัดเวทีและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้าง “Day care center” เพื่อให้การดูแลอย่างครอบคลุมและเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแลโดยใช้ศักยภาพการทำงานของบุคลากรที่มีอยู่เดิมในการช่วยส่งเสริม ให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการการดูแลสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี


ในครั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ ส่งเสริม “ความมั่นคงของมนุษย์” ทั้งยังได้ผสานการทำงานร่วมกับกลุ่มบุคลากรที่ผ่านการอบรมจากองค์การ ไจก้าทำให้สามารถคาดหวังถึงประสิทธิผลในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนผ่าน ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517