หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ
“The project for expansion of the solid waste disposal center in Tak province”

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,147,400 บาทแก่โครงการ “The Project for expansion of the solid waste disposal center in Tak province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย เบน เมนโดซ่า ผู้อำนวยการโครงการ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR)


อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาและยังเป็นที่ตั้งของพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละซึ่งเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ปัจจุบันตำบลแม่หละมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นและเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ด้านสุขอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย) เป็นอย่างมาก ทั้งนี้นอกจากศูนย์กำจัดขยะที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันจะมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นแล้ว ตำบลแม่หละและพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละยังประสบปัญหาในการจัดตั้งบ่อฝังกลบขยะแห่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วย


สำหรับโครงการนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการจัดตั้งบ่อฝังกลบขยะที่ใช้เทคโนโลยีการฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi- Aerobic Landfill Structure) หรือที่เรียกว่า “Fukuoka Method” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นโดยมีบริษัท Eight-Japan Engineering Consultants Inc. ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดังกล่าว รวมถึงการติดตั้งถังขยะสาธารณะตามจุดต่างๆในชุมชน (รวม 5 หมู่บ้านจำนวน 200 ใบ) นอกจากนี้สำนักประชากรและการย้ายถิ่นของผู้ลี้ภัย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังให้การสนับสนุนโครงการจัดการขยะโดยชุมชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะในครัวเรือนตามหลัก 3R ควบคู่กันไปด้วย ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมทั้งด้านเทคโนโลยีในการกำจัดขยะ และการจัดอบรมความรู้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยและมีความยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน


โครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ถูกสุขอนามัยและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเป็นโครงการต้นแบบเพื่อขยายไปยังท้องถิ่นอื่นๆ


เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้าน “ความมั่นคงของมนุษย์” รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการนี้ จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุน


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517