หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุน
“ The project for the construction of a self-reliance support center and installation of training facilities
for minorities/migrants with disabilities in Sangklaburi, Kanchanaburi”

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย     รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจานวนทั้งสิ้น 2,912,300 บาทแก่ “The project for the construction of a self-reliance support center and installation of training facilities for minorities/migrants with disabilities in Sangklaburi, Kanchanaburi” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)


โดยมีพิธีส่งมอบโครงการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในการนี้ศาสนาจารย์ ดร.รุ่ง เริงสันต์อาจิณ รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ Sangklaburi Safe House และนายฮิเดโอะ ฟุคุชิมะ อัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ Sangklaburi Safe House


Sangklaburi Safe House ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 บริเวณชายแดนไทย- พม่าในเขตตาบลหนองลู อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ยากจนและห่างไกลความเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจซึ่งมีสถานะและสัญชาติที่ไม่แน่ชัด ซึ่งผู้อาศัยในที่พักพิงแห่งนี้ไม่ได้รับสิทธิด้านการประกันสังคมใดๆ ไม่ว่าในประเทศของตนเองหรือในประเทศไทย ทั้งยังดาเนินชีวิตด้วยความยากลาบากบนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ประสบความทุกข์ยากอันเกิดจากความพิการ ความขาดแคลนในด้านปัจจัยสี่ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ซึ่งเป็นความจาเป็นขั้นพื้นฐานในการดารงชีวิต และขาดการรองรับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพและประกันสังคมอย่างครอบคลุมของภาครัฐ


ในปัจจุบัน ผู้พักพิงจานวน 40 คนที่อาศัยใน Sangklaburi Safe House ได้รับการฝึกอบรมอาชีพด้านการทอและเย็บเสื้อผ้าโดยภูมิปัญญาดั้งเดิมและการทาเกษตรกรรม โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักพึ่งพาตนเอง อย่างไรก็ตาม Sangklaburi Safe House ประสบปัญหาด้านเงินบริจาคที่มีจานวนลดลง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย และจานวนผู้พักพิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการดาเนินชีวิตที่เน้นหลักการพึ่งพาตนเองแก่ผู้พักพิง Sangklaburi Safe House จึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้พักพิงในการฟื้นฟูสมรรถภาพพร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสในการดาเนินชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517