หน้าแรก | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ข่าวประชาสัมพันธ์รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ “The Project for the Reconstruction of a School Building at Ban Lam Som Pung School”

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,140,900 บาทแก่โครงการ “The Project for the Reconstruction of a School Building at Ban Lam Som Pung School” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนาย ภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


โรงเรียนบ้านลำสมพุง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในภาคกลางของประเทศไทย โรงเรียนบ้านลำสมพุงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่บริการครอบคลุม 4 หมู่บ้าน และเปิดรับเด็กนักเรียนที่อยู่นอกพื้นที่บริการด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน


โรงเรียนบ้านลำสมพุงมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังที่สอง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นขนาด 4 ห้องเรียน ปัจจุบันมีอายุกว่า 35 ปี อาคารหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมเนื่องจากผ่านการใช้งานมายาวนาน โครงสร้างหลักของอาคารได้แก่ เสา คานและพื้น มีสภาพแตกร้าว เหล็กภายในเป็นสนิม มีความเสี่ยงว่าอาคารหลังดังกล่าวอาจพังลงมาได้ ด้วยเหตุนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและอาจารย์ ทางโรงเรียนจึงได้ปิดการใช้งานอาคารไปเมื่อปีที่แล้ว แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้งานห้องพักครูภายในอาคารหลังดังกล่าวต่อไป ทำให้เกิดข้อกังวลต่อความปลอดภัยของอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง


นอกจากนี้ การเลิกใช้งานอาคารเรียนหลังที่สอง ส่งผลให้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอของทางโรงเรียนทวีความรุนแรงขึ้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ไม่มีห้องเรียนประจำ หลายครั้งนักเรียนต้องนั่งเรียนตามม้านั่งด้านนอกอาคาร หรือนั่งเรียนกับพื้นบริเวณใต้กันสาดหน้าอาคารเรียน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก อีกปัญหาหนึ่งที่ทางโรงเรียนประสบอยู่ คือปัญหาครุภัณฑ์ห้องเรียนเช่น โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โต๊ะและเก้าอี้ของอาจารย์ก็ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน


ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่เสียหายพร้อมทั้งจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนเช่น โต๊ะ เก้าอี้ และตู้เอกสารชุดใหม่ จะช่วยแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ เสริมความปลอดภัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน จึงได้ตัดสินใจให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการ


รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียน ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โครงการจีจีพี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
  • 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ : 02-207-8500 , 02-696-3000
  • โทรสาร : 02-207-8517