หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น | โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21 | คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยเยี่ยมคารวะ นายโอซามุ อุโนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21

คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยเยี่ยมคารวะ
นายโอซามุ อุโนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2551 คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายโอซามุ อุโนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกำหนดการส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่21

เริ่มต้นพิธีด้วยคำกล่าวต้อนรับจากนายโอซามุ อุโนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ มีเนื้อ หาว่า ปีที่แล้วเป็นวาระครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ หลากหลายเพื่อการเฉลิมฉลองในทั้งสองประเทศ นายโอซามุ อุโนะ ยังได้มีโอกาสไปเยือนประเทศไทย และได้ร่วมรำวงบงโอโดริกับชาวไทยในงาน "เทศกาลพิเศษ 120 ปี ไทย – ญี่ปุ่น 2550" สำหรับคณะนักเรียนไทยที่เดินทางมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อการไปเยือนในแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่น อันจะเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และเข้าใจชาวญี่ปุ่น รวมทั้งสังคมของประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง โดยนักเรียนจะเข้าพักร่วมกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้ได้รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นและได้รับประสบการณ์ต่างๆ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับบุคคลต่างๆ มีความคาดหวังว่าหลังจากการเดินทางกลับไปประเทศไทยแล้ว นักเรียนจะบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับทราบระหว่างการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ให้แก่ครอบครัวและเพื่อนๆ นับจากนี้ก็คงจะมีส่วนร่วมและช่วยเหลือเป็นสื่อกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นต่อไป

จากนั้น นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวตอบมีเนื้อหาว่า โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่ 21 นี้ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียกับประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของเยาวชน การที่เยาวชนไทยได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับชาวญี่ปุ่นระหว่างที่ไปพำนักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นนั้น ทำให้เยาวชนเหล่านี้มีความรู้สึกใกล้ชิดกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น โครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างรากฐานด้านการแลกเปลี่ยน ในสาขาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น แล้วยังรวมถึง ประสบการณ์อันล้ำค่าที่เยาวชนทั้งหลายสะสมไว้ มิใช่จะมีความหมายสำคัญเฉพาะตนเท่านั้น หากแต่จะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย ในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ นายชาตรี ปรีชาชาญ ผู้แทนของคณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับเชิญให้มาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีและตื่นเต้นที่ได้เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน และแสดงความขอบพระคุณต่อท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชียตะวันออกในศตวรรษที่21 รัฐบาลญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความสนับสนุนต่อการดำเนินงานจัดโครงการนี้ขึ้น

ในช่วงการตอบคำถามของนักเรียนไทย นายโอซามุ อุโนะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้อธิบายและให้คำตอบแก่คำถามของแต่ละคน เช่น ข้อดีของคนไทยในทัศนะของชาวญี่ปุ่น ประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ อัตราการลดลงของการเกิดของประชากรประเทศญี่ปุ่น แต่จำนวนของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นกลับมีมากขึ้น ปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของเด็กวัยรุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ นายโอซามุ อุโนะ ยังได้ถามคณะนักเรียนไทย เกี่ยวกับความประทับใจมากที่สุดต่อสิ่งที่ทุกคนได้พบเห็นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนไทยได้ตอบว่าประทับใจที่ชาวญี่ปุ่นทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความถูกต้อง รวมทั้งความสะอาด และความทันสมัยของประเทศญี่ปุ่นด้วย

คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยที่ได้จัดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม จะเดินทางไปเยือนในแต่ละจังหวัด คือ ฮอกไกโด ไอจิ ชิมาเนะ คาโกชิม่า หลังจากได้เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมของญี่ปุ่นให้ลึกซึ้ง โดยการไปพักกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น และไปทัศนะศึกษาตามสถานที่ต่างๆ คณะนักเรียนได้เดินทางกลับมาที่กรุงโตเกียว เพื่อร่วมชุมนุมและรายงานผลสำเร็จของการมาเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้ และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 24 เมษายน

คำบรรยายภาพ

  1. คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย รับฟังคำกล่าวต้อนรับจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นในพิธีต้อนรับด้วยความตั้งใจ
  2. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นมอบผลงานศิลปะเป็นของที่ระลึก