หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น >การเสนอชื่อผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผลการคัดเลือกรอบที่ 1(ทุนญี่ปุ่นศึกษา และ ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 (ทุนนักศึกษาวิจัย) และผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย (ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผลการคัดเลือกรอบที่ 1 (ประเภททุนนักศึกษาวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ)ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผลการคัดเลือกรอบที่ 1(ทุนญี่ปุ่นศึกษา และ ทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู)


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา และทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู และได้เสนอชื่อไปทางรัฐบาลญี่ปุ่น ดังนี้


ทุนญี่ปุ่นศึกษา ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้รับทุนจำนวน 34 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 99 คน และทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู คัดเลือกและเสนอชื่อ 11 คน จาก ผู้สมัคร 18 คน


ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่นสมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เปิดโครงการ “WA Project” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายคือ ภายในปีพ.ศ. 2563 จะส่งบุคคลากรชาวญี่ปุ่นจำนวน 3,000 คน ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาปัญหาภาษาญี่ปุ่นต่อชาวต่างประเทศ


รัฐบาลไทยก็มีแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 โดยมีนโยบายว่าจ้างครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น 200 คน เพื่อสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายในระยะเวลา 5 ปี และสำหรับปีพ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นปีแรกในการดำเนินนโยบาย รัฐบาลไทยมีเป้าหมายจะเพิ่มจำนวนครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้ได้ 50 คน


อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยในปีนี้ได้เสนอชื่อผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา เป็นนิสิต-นักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ที่มีศักยภาพเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศหลังสิ้นสุดการรับทุนและเดินทางกลับ ซึ่งปีนี้ได้เสนอชื่อไปจำนวน 34 คนซึ่งมากกว่าปีก่อนถึง 3 เท่า


และสำหรับทุนนักศึกษาอบรมวิชาชีพครู ปีนี้ได้เสนอชื่อไปจำนวน 11 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือกที่เลือกสาขา “การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” จำนวน 4 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก 7 คน และเลือกสาขา “การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น” เพียง 1 คน


การคัดเลือกรอบสุดท้ายมีกำหนดประกาศผลในเดือนพฤษภาคม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อจะผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายนี้ได้เป็นจำนวนมาก


ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2
(ทุนนักศึกษาวิจัย) และผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย (ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ)


รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2014 ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้คัดเลือกและเสนอชื่อไป ดังนี้


ผลการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคัดเลือกจากเอกสาร ทุนนักศึกษาวิจัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) ทั้งหมด 36 คน (สายศิลปศาสตร์ 20 คน สายวิทยาศาสตร์ 16 คน) ผ่านการคัดเลือกทุกคน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจากประเทศต่างๆ สามารถเสนอชื่อผู้รับการคัดเลือกได้จำนวนจำกัด


ขั้นตอนต่อไป กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่นจะติดต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียน เมื่อตัดสินมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต่อได้แล้วจึงจะถือว่าได้รับทุน


ผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับการเสนอชื่อ 31 คน (สายวิทยาศาสตร์ 18 คน สายศิลปศาสตร์ 13 คน) ผ่านการคัดเลือก 19 คน (สายวิทยาศาสตร์ 15 คน สายศิลปศาสตร์ 4 คน) ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ได้รับการเสนอชื่อ 6 คน ผ่านการคัดเลือก 4 คน และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ได้รับการเสนอชื่อ 14 คน ผ่านการคัดเลือก 7 คน อนึ่ง ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ได้รับเสนอชื่อรับทุนทั้งสามประเภท
โดยทั่วไป ผู้ได้รับทุนนักศึกษาวิจัยจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน แล้วจึงเข้ามหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาวิจัย นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วสอบเข้าหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย


ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ โดยทั่วไปต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจึงเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยตัดสินจากผลการศึกษาและความต้องการของผู้รับทุนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเสนอชื่อโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผลการคัดเลือกรอบที่ 1(ประเภททุนนักศึกษาวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ)


สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้คัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น


สำหรับปีการศึกษา 2557 ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัยจำนวน 36 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 328 คน (อัตราการแข่งขัน 9.1 เท่า) นักศึกษาระดับปริญญาตรี 31 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 831 คน (อัตราการแข่งขัน 26.8 เท่า) นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 6 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 48 คน (อัตราการแข่งขัน 8 เท่า) และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ 14 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 81 คน (อัตราการแข่งขัน 5.8 เท่า)


ในปีการศึกษานี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อรับทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจาก 1.) ผลการสอบคัดเลือกรอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์ดีมาก และ 2.) ประเทศไทยได้เสนอชื่อผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเข้าไปด้วย


ขั้นตอนต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นจะตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อ (คัดเลือกจากเอกสารที่ส่งไป) เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับทุนรอบสุดท้าย ซึ่งผลการตัดสินมีกำหนดประกาศในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมโดยทั่วไป ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายประเภททุนนักศึกษาวิจัยจะเลือกมหาวิทยาลัยที่จะไปศึกษาต่อก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น และหลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาวิจัย นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วสอบเข้าหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยได้


ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายประเภททุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ โดยปกติต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจึงเข้ามหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยตัดสินจากผลการศึกษาและความต้องการของผู้รับทุน