หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ | วารสารจากญี่ปุ่น | ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น


ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น
The Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship
ประเภท 1. Research Student 2. Teacher Training Student 3. Undergraduate Student 4. College of Technology Student 5. Professional Training College Student 6. Japanese Studies Student 7. Young Leaders Program (YLP)
คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย GPA 3.50 ในระดับปริญญาตรีและโท
รายละเอียดเพิ่มเติม
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและปฎิบัติหน้าที่ครูระดับประถม หรือมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่า 5 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 GPA 3.80 ในระดับมัธยมปลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 GPA 3.00 ในระดับมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา ปีที่ 4 ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเอก (นับถึง ต.ค. 2007)
G.P.A. : 3.10
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและรับราชการ / ทำงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และได้รับการเสนอชื่อจากต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * (ดูหมายเหตุ 4)
อายุ ไม่เกิน 35 ปี ไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี 18-29 ปี 35 / 40 ปี
ระยะเวลารับทุน 2 ปี หรือ1 ปี 6 เดือน
(รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)
1 ปี 6 เดือน
(รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือน)
5 ปี
(รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
7 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ฯ
4 ปี
(รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
3 ปี
(รวมเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี)
1 ปีการศึกษา 1 ปี
หลักสูตร นักศึกษาวิจัยในระดับบัณฑิตวิทยาลัย อบรมทางด้านการศึกษาในมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปี 3 ในวิทยาลัยเทคโนโลยี อบรมวิชาชีพในวิทยาลัยอาชีวะศึกษา หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ
จำนวน
เสนอชื่อ
52 ทุน
(FY 2005)
7 ทุน
(FY 2005)
10 ทุน
(FY 2005)
2 ทุน
(FY 2005)
2 ทุน
(FY 2005)
11 ทุน
(FY 2005)
1-2 ทุน / สาขา
(FY 2005)
เงินเดือน 175,000 เยน (FY 2005) 135,000 เยน (FY 2005) 262,000 เยน (FY 2005)
ค่าเล่าเรียน ได้รับการยกเว้น
ค่าเดินทาง ตั๋วเดรื่องบินไป-กลับ
ค่าใช้จ่ายเมื่อเดินทางไปถึง ประมาณ 25,000 เยน (FY 2005)
ค่ารักษาพยาบาล ตามงบประมาณ (ไม่เกิน 80%)
หน่วยงานรับสมัคร สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
เดือนมิถุนายน
กระทรวงศึกษาธิการ
เดือนมกราคม
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
เดือนมิถุนายน
กระทรวงศึกษาธิการ
เดือนมิถุนายน
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
เดือนมกราคม
* ดูหมายเหตุ 4
เดือนพฤศจิกายน


หมายเหตุ

  1. ทุนประเภทที่ 1. Research Student และประเภทที่ 3. Undergraduate Student สำนักข่าวสารญี่ปุ่นแห่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จะรับสมัครประมาณต้นเดือนมิถุนายนที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่


  2. ทุนประเภทที่ 2. Teacher Training Student (In-Service Training for Teacher) ทุนประเภทที่ 4. College of Technology Student และทุนประเภทที่ 5. Professional Training College (Senshu-Gakko) Student เป็นทุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลไทยเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุนมายังสำนักข่าวสารญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการต่อไป


  3. ทุนประเภทที่ 6. Japanese Studies สำนักข่าวสารญี่ปุ่น จะดำเนินการประกาศกำหนดการรับสมัคร ประมาณปลายเดือนมกราคม


  4. ทุนประเภที่ 7. [YLP] สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอชื่อผู้สมัครขอรับทุน ดังนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม (สาขา Law) โทรศัพท์: 0-2541-2016 และสำนักงานอันการสูงสุด โทรศัพท์ 0-2515-4654 สำนักงาน ก.พ. (สาขา Public Administration / Policy) โทรศัพท์: 0-2271-3333 กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สาขา Local Government) โทรศัพท์: 0-2241-9000 ต่อ 2213 / 2214 กระทรวงสาธารณสุข (สาขา Medical Administration) โทรศัพท์: 0-290-1361-4 คณะกรรมการร่วมฯ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยฯ (สาขา Business Administration) โทรศัพท์: 0-2622-2179


  5. สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2207-8504, 0-2696-3004 วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-12.00 และ 13.30-16.30 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-203-367