หน้าแรก | ปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่นเส้นทาง 60 ปีในฐานะประเทศที่มุ่งมั่นเพื่อสันติภาพ
สุนทรพจน์ ฯพณฯ นายจุนอิชิโร โคะอิซึมิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการประชุมประเทศเอเชียและแอฟริกา
สถานะพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับการเยือนศาลเจ้ายาสึคุนิของนายกรัฐมนตรี จุนอิชิโร โคะอิซุมิ
Foreign Policy
Japan's School Textbooks Examination Procedure

ปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2551

เกี่ยวกับปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่น

  • ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ณ กรุงโตเกียว ได้มีการจัดการประชุมระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประเทศญี่ปุ่น มีความตกลงร่วมกันกำหนด ให้ปี พ.ศ. 2552 เป็น “ ปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่น ” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในหลากหลายสาขา (เช่น การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เยาวชน การท่องเที่ยว ฯลฯ ) ให้ก้าวหน้าและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ( ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม)
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 กำหนดให้เป็นปีการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง – ประเทศญี่ปุ่น