พิธีลงนามข้อตกลงในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) จำนวน 3 โครงการ

2022/3/10
2205a

       รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจที่จะสนับสนุนเงินทุนให้กับโครงการเพื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (จีจีพี) ในปี พ.ศ.2564 ทั้งหมด 3 โครงการ
         ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนจากองค์กรผู้ดำเนินโครงการ โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้
 
1. The Project for Construction of Mushroom Cultivation Farm at the Vocational Training Center in Kanchanaburi Province (จำนวนทั้งสิ้น 2,663,000 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นผู้ดำเนินโครงการ) 

         รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการในประเทศไทยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหลากหลาย เมื่อรวมกับ 6 โครงการที่ได้ลงนามข้อตกลงฯในปีนี้ จะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 409 โครงการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517