รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a Flood Evacuation Center in Baansaingam region in Suratthani Province”

2022/6/29
2218

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,904,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a Flood Evacuation Center in Baansaingam region in Suratthani Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนบ้านไทรงาม ในการนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประทีป มีแสน ปลัดอำเภอพุนพิน นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และนางสาว ชญานี สาริพัฒน์ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม พร้อมด้วย นายทาซากะ ทาคุโระ อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

ชุมชนบ้านไทรงาม ตั้งอยู่ที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในภาคใต้ของประเทศไทย และมีประชากรประมาณ 1,950 คน ชุมชนนี้อยู่ติดกับแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดและยาวที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่นี้มีฤดูฝนที่ยาวนานถึง 9 เดือน และเมื่อน้ำขึ้นสูงสุดจะทำให้น้ำทะเลไหลย้อน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยหนักทุกปี หากปริมาณน้ำฝนมีจานวนมากคาดการณ์ว่าจะเกิดอุทกภัยได้ถึง 4 ครั้งต่อปี และจะมีคนที่ต้องอพยพประมาณ 350 คน

โรงเรียนบ้านไทรงามซึ่งจัดการศึกษาในพื้นที่นี้ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยร่วมมือกับหมู่บ้านและวัด เวลาเกิดอุทกภัยให้ผู้อพยพใช้อาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนใต้ถุนสูง แต่ทว่าอาคารเรียนนั้นมีข้อจำกัด สามารถรับผู้อพยพได้ประมาณ 150 คน คนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากจำนวนนี้จะต้องอพยพออกไปอยู่ตามถนนหรือตึกร้าง จึงไม่สามารถอพยพได้อย่างปลอดภัย ชุมชนกาลังก่อสร้างอาคารพุทธศาสนาในบริเวณวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับผู้อพยพอีก 50 คนได้ แต่ยังไม่สามารถรองรับผู้อพยพที่เหลือประมาณ 150 คนได้ อีกทั้งในการกู้ภัยในปัจจุบันจะใช้เรือตกปลาของผู้อาศัยในพื้นที่ซึ่งแต่ละลำมีเพียง 3 ที่นั่ง จึงไม่สามารถกู้ภัยได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่โรงเรียนบ้านไทรงามและชุมชนมีงบประมาณไม่พอสาหรับสถานที่และพาหนะในการอพยพกรณีดังกล่าว จึงได้สมัครขอรับการสนับสนุนจากโครงการจีจีพี

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าโครงการก่อสร้างศูนย์อพยพผู้ประสบภัย 1 หลัง และจัดซื้อเรือยนต์กู้ภัยที่นั่งได้ 10-15 คน จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่อพยพได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วตอนเกิดอุทกภัย และในช่วงเวลาปกติจะใช้ประโยชน์ของศูนย์อพยพและเรือเพื่อฝึกซ้อมอพยพ สามารถนาไปสู่การปรับปรุงทักษะในการจัดการวิกฤตกรณีฉุกเฉินของประชาชนด้วยตนเองได้ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตผู้คนในพื้นที่นี้

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517