รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Building a Rainwater Storage Tower and Water Supply System at the Child Education Center, Pang-nga Province”

2022/6/30
2221

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,158,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Building a Rainwater Storage Tower and Water Supply System at the Child Education Center, Pang-nga Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มูลนิธิส่องสว่าง จังหวัดพังงา ในการนี้ นายเจสัน โกห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่องสว่าง นายอเนชา อินธิมา รองประธานคณะกรรมการและประธานอนุกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยนายทาซากะ ทาคุโระ อัคคราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

อำเภอตะกั่วป่าในจังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าเข้ามาทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้เนื่องด้วยปัญหาทางภาษาและความเห็นต่างทางสังคม จำนวนเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนก็มีจำนวนไม่น้อย มูลนิธิส่องสว่างจึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อสิทธิเด็กด้อยโอกาสข้ามชาติและจัดการเรียนการสอนขึ้น โดยรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปีถึง 17 ปี

ในปัจจุบัน ทางศูนย์ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 197 คน ประสบภัยหน้าแล้งเป็นระยะเวลา 4 เดือนต่อปี ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์ เนื่องจากต้องกักเก็บน้ำเพื่อการบริโภคเป็นอันดับแรก จึงไม่มีน้ำเพียงพอในการทำความสะอาดและไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของนักเรียนในศูนย์

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ(ปริมาตรรวม 20,000 ลิตร)และระบบจ่ายน้ำ จะช่วยสร้างเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีสุขอนามัยแก่นักเรียนข้ามชาติได้ จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนนี้จะช่วยให้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้นได้

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517