รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Safety Transportation in Phang Nga Province”

2022/6/30
2221

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,820,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Safety Transportation in Phang Nga Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดพังงา ในการนี้มีนายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา นายภาคภูมิ วิธานติรวัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา นายทู ชิต ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา พร้อมด้วย นายทาซากะ ทาคุโระอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

คาดการณ์กันว่าในจังหวัดพังงามีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาจำนวน 100,000-150,000คน บุตรของแรงงานข้ามชาตินั้นมีสิทธิ์ในการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐในไทย แต่อุปสรรคทางภาษาและอคติทางสังคมทำให้ทางโรงเรียนไม่รับพวกเขาเข้าเรียน หรือ มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ภายใต้สถานการณ์นี้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาจึงดำเนินการบริหารโรงเรียนเพื่อบุตรของแรงงานข้ามชาติมาตั้งแต่พ.ศ. 2547 มูลนิธิแห่งนี้ใช้ตำราเรียนจากเมียนมาเพื่อใช้ในการสอน และจัดการสอนโดยหลักสูตรเมียนมาและหลักสูตรไทย เพื่อให้เด็กๆสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนต่อได้เลยแม้กลับประเทศไปแล้ว

โรงเรียนของมูลนิธิแห่งนี้มีรถโรงเรียนสำหรับรับ-ส่งนักเรียน แต่รถมีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง และในปัจจุบันรถบัสที่ใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนเป็นขนาดเล็ก จึงต้องวิ่งหลายเที่ยวเพื่อรับ-ส่งนักเรียนให้ครบทุกคน ทำให้มีนักเรียนเข้าโรงเรียนสาย งบประมาณที่มูลนิธิได้รับบริจาคเป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับงานบริหารเท่านั้น และค่าเล่าเรียนเดือนละ 400 บาทจากนักเรียนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครูผู้สอน และค่าตำราเรียนที่จำเป็นในชั้นเรียน จึงไม่สามารถครอบคลุมในการจัดซื้อรถบัสได้

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับเรื่องจากมูลนิธิ และเล็งเห็นว่าการสนับสนุนรถบัสรับ-ส่งนักเรียนจำนวน 2 คัน จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเดินทางของเด็กๆ อีกทั้งช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตพื้นฐานของเด็กๆและส่งเสริมการเติบโตโดยใช้ศักยภาพของตนเอง จึงได้สนับสนุนทุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี)

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517