รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “Project for Constructing Accommodation and Rehabilitation Center to Protect from Human Trafficking and Forced Labor in Pathumthanee Province.”

2022/8/4
2225a
2225b

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,997,000 บาทแก่โครงการ “Project for Constructing Accommodation and Rehabilitation Center to Protect from Human Trafficking and Forced Labor in Pathumthanee Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีการจัดพิธีมอบโครงการดังกล่าวที่ศูนย์อบรมแรงงานที่จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นายสมพงศ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน พร้อมด้วย นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

     ประเทศไทยมีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่า ลาว และกัมพูชาเข้ามาค้าแรงงานจำนวนมาก โดยมาค้าแรงงานอย่างถูกกฏหมายจำนวน 2 ล้านคน แต่ในความจริงหากรวมผู้ค้าแรงงานผิดกฏหมายด้วยจะมีถึง 4-6ล้านคน ในจำนวนผู้อพยพที่เป็นแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีทั้งถูกบังคับใช้แรงงาน ได้รับสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม และรายได้ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ อีกทั้งยังตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงมีคนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีกรณีแรงงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ไม่ได้รับสวัสดิการคุ้มครองที่เพียงพอจากนายจ้าง นับว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของผู้ใช้แรงงานนั้นอยู่ในสภาวะที่ลำบากมาก

     ภายใต้ปัญหาเหล่านี้มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหา เช่น สนับสนุนเรื่องการศึกษาของเยาวชนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ค้าแรงงานข้ามชาติ ช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ดูแล ฟื้นฟู ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลด้วยภาษาต่างๆ และคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ทว่าเนื่องจากจำนวนผู้เสียหายและที่พักพิงของมูลนิธิไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้เสียหายได้อย่างเต็มที่ ต้องส่งกลับประเทศต้นทาง และมีบางกรณีที่ผลสุดท้ายบุคคลดังกล่าวกลับมาเป็นผู้เสียหายจากการค้าแรงงานซ้ำเดิม การมีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูสภาพจิตใจและฝึกอาชีพเพื่อให้กลับสู่สังคมได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เสียหาย

     ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาว่า การก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและที่พักพิงของผู้เสียหายที่เป็นแรงงานนั้น มูลนิธิจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้เสียหายได้ และจะเป็นโครงการต้นแบบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและงานคุ้มครองสิทธิของผู้ค้าแรงงานซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ จึงให้การสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

     ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือและมิตรภาพของสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นผ่านการสนับสนุนระดับรากหญ้าเช่นนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517