การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

2023/5/16
     กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา) เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน

     (หมายเหตุ : นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ที่จะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า)

 

ระเบียบการขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือทรานซิทสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN

 1. หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
 2. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์จากโฮมเพจสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC)       1 ใบ
 3. รูปถ่าย (ขนาด 2x1.4 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือนพร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง)     1 ใบ
 4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)       1 ใบ
 5. ทะเบียนบ้าน    ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
 6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้อุปการะ)      ฉบับจริงและสำเนาทุกหน้า 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ของผู้อุปการะ (เอกสารจะต้องออกไม่เกิน 3เดือน)     ฉบับจริง  1 ชุด
 8. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา      ฉบับจริง 1 ชุด
 9. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุลมาด้วย        ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด


กรณีไปเยี่ยมญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น
    นอกจากเอกสาร ข้อ 1-9 แล้วให้แสดงหนังสือเดินทางของญาติหน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย บัตรใบสำคัญถิ่นที่อยู่ด้านหน้าและหลัง ทะเบียนบ้านไทยของญาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาแสดงด้วย      สำเนาอย่างละ 1 ชุด

กรณีทรานซิท
     นอกจากเอกสาร ข้อ 1-9 แล้ว
     1. ให้แสดงตั๋วเครื่องบินที่กำหนดวันเดินทางเข้าและออกที่ชัดเจน
     2. วีซ่าหรือหลักฐานการอนุญาตให้เดินทางเข้าไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง

    หมายเหตุ ในกรณียื่นขอวีซ่าแบบทรานซิท จะไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
 1. หากเอกสารที่เตรียมมาไม่ครบถูกต้องตามระเบียบที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กรุณารับทราบด้วยว่าทางสถานทูตฯจะไม่สามารถรับพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 2. สำหรับวันและเวลาในการคืนหนังสือเดินทาง (การฟังผลวีซ่า) กรุณาตรวจยืนยันวันที่คืนหนังสือเดินทางตามที่ระบุไว้ในใบนัดฟังผล โดยที่ศูนย์ JVAC จะคืนหนังสือเดินทางให้ได้เร็วที่สุดคือ 5 วันทำการ ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะติดในหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ยื่นที่ทางสถานทูตฯ พิจารณาแล้วว่าอาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการในบางกรณี ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง หรือสถานการณ์ต่างๆ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือการสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่า หรือมีความจำเป็นต้องตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนั้น หลังจากการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ JVAC จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ ซึ่งในบางกรณีไม่สามารถพิจารณาวีซ่าได้ทันตามกำหนดการเดินทางที่ต้องการ ฉะนั้นกรุณายื่นขอวีซ่าล่วงหน้าหลายๆ วันก่อนการเดินทาง อนึ่ง กรุณารับทราบด้วยว่าการพิจารณาออกวีซ่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 5 วันทำการ จึงไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้เร็วก่อนกำหนดตามคำร้องขอเป็นกรณีพิเศษ
 

กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ด้วย ภาษาไทย
ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-207-8503 02-696-3003
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-8503 0-2696-3003
(โฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย https://www.th.emb-japan.go.jp/)
หรือ ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) กรุงเทพฯ

 

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) 

Tel: 0-2251-5197-8
E-Mail: info.jpth@vfshelpline.com
Website:
https://visa.vfsglobal.com/tha/th/jpn/