รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building for Children of the Vulnerable Community in Phang Nga Province “

2023/7/4
2313

     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,780,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building for Children of the Vulnerable Community in Phang Nga Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
 

 
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ในการนี้ นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ศาสตราภิชานแล ดิลกวิทยรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ นายทรูชิต ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิรองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายอุเมะโนะจาก NPO (องค์การไม่แสวงหาผลกำไร)  " The Flower of a Dream Association "  นายอิกุจิ ประธานบริษัทจากบริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

     ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก NPO (องค์การไม่แสวงหาผลกำไร)  " The Flower of a Dream Association "  ที่ก่อตั้งโดยร้านอาหารญี่ปุ่น "Ume no Hana" มาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ในครั้งนี้ บริษัท คอลลีน เพนซิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนดินสอและดินสอสี โดยภาครัฐและเอกชนของญี่ปุ่นทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเยาวชนและนักเรียนที่จะเป็นอนาคตของประเทศให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดี   

     มีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาอยู่ในจังหวัดพังงาประมาณ 100,000 คนถึง 150,000 คน แม้ว่าเด็กจะมีสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐบาลในประเทศไทยก็ตาม มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาและอคติของสังคมที่มีต่อชาวเมียนมา ทำให้โรงเรียนปฏิเสธการรับเด็กเข้าเรียน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ Unified Learning Center (ULC) จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยจนถึงการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยหลักสูตรที่จัดสอนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา แม้ว่านักเรียนจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ก็ไม่สามารถสมัครงานได้  เพราะเหตุนี้จึงทำให้ทางมูลนิธิฯ วางแผนขยายโอกาสทางด้านการศึกษา ที่จะสามารถทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อมุ่งเน้นการสมัครงาน

     อย่างไรก็ตามจำนวนห้องเรียน ณ ปัจจุบันไม่เพียงพอ นอกจากนี้ จากสถานการณ์ตึงเครียดภายในประเทศเมียนมาทำให้จำนวนแรงงานข้ามชาติเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้สมัครเข้าเรียนกับมูลนิธิฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนเกินความจุของชั้นเรียน โรงอาหารและห้องสมุดจึงถูกปิดและใช้เป็นห้องเรียนแทน

     จากสถานการณ์เหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนการสร้างอาคารเรียนตึกใหม่แก่มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ULC ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนจบจนถึงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งให้การใช้ห้องสมุด โรงอาหาร ชั้นอนุบาลนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยให้การสนับสนุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  จากการสนับสนุนครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความคาดหวังว่า จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือถิ่นเกิด  และเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและนักเรียนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517