รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Excavator to Improve Droughts and Floods at Wanghin Sub district Municipality in Nakhonrachasima Province”

2023/8/16
2023_18b
2023_18a
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,522,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Excavator to Improve Droughts and Floods at Wanghin Sub district Municipality in Nakhonrachasima Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลวังหิน จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวลักขณา สีหะมาตร นายอำเภอโนนแดง และนายยศธร บูรณะบัญญัติ นายกเทศมนตรีตำบลวังหิน พร้อมด้วยอัครราชทูตโอบะ ยูอิจิรองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

     ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เทศบาลตำบลวังหินเป็นแอ่ง มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก 3 สายใช้น้ำฝนเป็นหลักในครัวเรือนและการเกษตร จังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากภูมิภาคนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อย และพื้นที่ต้นน้ำมีการอุปโภคน้ำจำนวนมาก แต่ในช่วงฤดูฝน น้ำจะไหลมารวมกันในบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลวังหินที่เป็นแอ่ง ทำให้เกิดน้ำขังเกิดอุทกภัยได้ง่าย อีกทั้งสภาพของดินมีลักษณะปนทราย จึงไม่สามารถกักเก็บน้ำในดินระยะนาน  ทำให้พื้นที่เทศบาลตำบลวังหินประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอยู่เสมอ

    เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบกักเก็บน้ำ 60 แห่ง  และ ระบบระบายน้ำ 1,250 แห่ง แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลวังหินไม่มีรถขุดเจาะที่จะดำเนินการติดตั้งระบบโดยการนำศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินได้ (※ เป็นนวัตกรรมใหม่ในการนำน้ำไปเก็บไว้ที่ชั้นใต้ดินในชั้นหินอุ้มน้ำ  ซึ่งช่วงหน้าฝนที่มีน้ำมาก ธนาคารน้ำใต้ดินก็จะช่วยดูดซับน้ำเพื่อนำไปกักเก็บไว้ที่ชั้นหินอุ้มน้ำ และเมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้) จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถขุดเจาะจำนวน 1 คัน พร้อมหัวหว่านจำนวน 1 คันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการติดตั้งธนาคารน้ำใต้ดิน นำไปสู่การส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่โดยประมาณ 4,500 กว่าคน จึงได้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

    รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517