รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Construction of an Education center for Children of the Vulnerable community in Mae sot Tak Province”

2023/9/13
2023_22a
2023_22b
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,345,700.00 บาทแก่โครงการ “The Project for Construction of an Education center for Children of the Vulnerable community in Mae sot Tak Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Children’s Development Centre(CDC)อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นางปัทธินี สวนประเสริฐ ประธานมูลนิธิสุวรรณนิมิต ดร. ซินเธีย หม่อง  ผู้ก่อตั้งแม่ตาวคลินิก พร้อมด้วยนาย ทาซากะ ทาคุโระ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง

     ในบริเวณชายแดนประเทศไทยมีผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากอพยพมาพึ่งพิงอาศัยด้วยหลายสาเหตุ และมีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทยได้อย่างที่ควร เนื่องจากปัญหา เช่น การแบ่งแยกเชื้อชาติ ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้อพยพแม่ตาวคลินิกได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้แก้ไขโดยก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้สำหรับบุตรหลานของผู้อพยพขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ต่อมาได้ร่วมมือกับมูลนิธิสุวรรณนิมิตที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ในการจัดการเรียนการสอนแก่บุตรหลานผู้อพยพจนถึงปัจจุบัน และในการสนับสนุนครั้งนี้(ทั้งสององค์กร)มีจุดประสงค์ที่จะขยายโอกาสความสำเร็จในอนาคตของบุตรหลานผู้อพยพจึงได้นำภาษาไทยมาใช้ในการเรียนการสอน แต่ทว่า การที่เป็นเพียงศูนย์การศึกษานั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย อีกทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาไม่พร้อมเท่าที่ควร

     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้หลังใหม่ให้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อีกทั้งการส่งเสริมภาษาไทยในการเรียนจะช่วยเพิ่มโอกาสให้บุตรหลานของผู้อพยพประสบความสำเร็จในหลายๆบทบาทในอนาคต รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการสนับสนุนโครงการดังกล่าว

     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517