รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province“

2023/9/22
2023_23
            รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,700,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing Training Center and Accommodation Building for Socially Vulnerable in Mukdahan Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)             พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิสยาม-แคร์ ในการนี้ นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร นายมีศักดิ์ ยวนแหล ประธานมูลนิธิสยาม-แคร์ พร้อมด้วยนายอาคิโยชิ สุซุกิ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
            จังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่บนชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี/เอดส์ แต่เนื่องจากสังคมมีความเข้าใจต่อเอชไอวี/เอดส์ไม่เพียงพอ ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายของการเลือกปฏิบัติทางสังคม ขังตัวเองและแยกตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากขาดความเข้าใจจากคนในสังคมรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ถึงแม้อยากกลับไปใช้ชีวิตในสังคมแต่กลับประสบปัญหาต่าง ๆ เช่นไม่สามารถหางานได้ ดังนั้นตั้งแต่ปี พศ.2543 เป็นต้นมามูลนิธิสยามแคร์ ได้จัดสัมมนาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ร่วมกับชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลในท้องถิ่น ผู้ติดเชื้อประมาณ 200 คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจะได้รับการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือการเดินทางไปโรงพยาบาล อีกทั้งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษารายละเอียดการตรวจสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ามูลนิธิฯจะได้รับความไว้วางใจจากคนในพื้นที่  แต่มูลนิธิฯ ยังไม่สามารถสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลได้อย่างเต็มที่
จากสถานการณ์เหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุน การสร้างศูนย์ฝึกอบรมและอาคารที่พัก เพื่อให้สามารถจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างทั่วถึง โดยให้การสนับสนุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  
            การสนับสนุนครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอชไอวี/เอดส์ได้ การขจัดการเลือกปฏิบัติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ การเผยแพร่วิธีการรับมือภายในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ได้ โดยผ่านการฝึกอบรมแบบครอบครัวและการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกอบรมสำหรับครอบครัวและผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์
            รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517