รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "The Project for Procurement of Vehicle for children's home in Kanchanaburi Province"

2023/11/9
2023_27
2023_27a
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,648,500 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of Vehicle for children's home in Kanchanaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)      พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ อาจารย์ไพรัช กรบงกชมาศ ผู้แทนองค์มนตรี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการ    ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป พร้อมด้วยอัครราชทูตทัตสึชิ  นิชิโอะกะ รองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
     อำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการในครั้งนี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีทางตะวันตกของประเทศไทย ห่างจากชายแดนไทย-เมียนมาร์ประมาณ 60 กม. เป็นศูนย์กลางของจังหวัด มีประชากรประมาณ 170, 000 คน มูลนิธิดวงประทีปได้รับแจ้งและให้การสนับสนุนครอบครัวที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การทารุณกรรมเด็ก การติดยาเสพติด การละเลยทอดทิ้งเด็ก ปัญหาในครอบครัว และอื่นๆ หากปัญหาไม่สามารถถูกแก้ไขทางมูลนิธิฯจะส่งเยาวชนไปที่บ้านเด็กโครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่         
     ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้มีเยาวชนที่ดำรงชีวิตร่วมกันตั้งแต่เด็กจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยประมาณ 50 คนที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การติดยาเสพติด และการละเลยทอดทิ้งเด็ก ทางมูลนิธิฯ มีรถโรงเรียน 1 คัน และรถกระบะ 1 คัน เพื่อสนับสนุนการดูแลทางจิตใจของเด็กและเยาวชนผ่านการส่งเสริมการเข้าเรียนที่โรงเรียนให้เด็กและเยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร หรือการช่วยเหลือด้านการเดินทางไปโรงพยาบาล การดำเนินเอกสารทางกฎหมาย และอื่นๆ อย่างไรก็ตามรถทั้ง 2 คันถูกใช้งานมา 14 ปี มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้มีความเสี่ยงระหว่างใช้งานจึงไม่สามารถใช้รถเพื่อเดินทางไกลได้ ดังนั้นจึงต้องพึ่งพารถประจำทางและแท็กซี่นั่งรวมกัน เกิดความไม่สะดวก จำกัดระยะทางการเดินทางของเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ   
     ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยการสนับสนุนการจัดซื้อรถโรงเรียน 1 คันและรถมินิบัส 1 คันเพื่อที่เด็กและเยาวชนประมาณ 50 คนที่ดำรงชีวิตในสถานที่แห่งนี้จะสามารถเดินทางไปโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชน
       รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
 

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517