รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing a Bus with Wheelchair Lift for Children with Disabilities at Home for Persons with Disabilities Protection and Development, Ratchaburi Province”

2023/12/7
2330a
2330b
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,015,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing a Bus with Wheelchair Lift for Children with Disabilities at Home for Persons with Disabilities Protection and Development, Ratchaburi Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2566 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ในการนี้ นางสาววารี ปัญจะผลินกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเลขานุการโท อะคิโยชิ ซูซูกิ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
     แม้ว่าในประเทศไทย จะมีการส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในสังคมและสามารถใช้ชีวิตในสังคมแบบพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น แต่การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้พิการทางสมองและสติปัญญานั้นยังมีไม่เพียงพอ ปัจจุบันรัฐบาลไทยจึงให้การสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและสติปัญญาผ่านสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ซึ่งมี 11 แห่งในประเทศไทย
     สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการของรัฐบาลไทยมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้พิการทางสมองและสติปัญญาเป็นพิเศษ ปัจจุบันดูแลเด็กพิการทางสมองและสติปัญญามากกว่า 200 คน  เนื่องจากสถานคุ้มครองแห่งนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร จึงใช้รถตู้ของสถานคุ้มครองหรือเช่ารถบัสพาเด็กไปโรงพยาบาลหรือรับส่งเด็กที่โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และไปกิจกรรมเรียนรู้ทางสังคมต่าง ๆ แต่รถดังกล่าวไม่มีลิฟท์สำหรับรถเข็น มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเด็กขึ้นและลงจากรถ อาจส่งผลให้เด็กรวมทั้งเจ้าหน้าที่เกิดอันตรายระหว่างนั้นได้ ดังนั้นเด็กที่มีปัญหาทางการเดินจึงมีความยากลำบากในการเดินทางไปข้างนอก ถูกจำกัดไว้เฉพาะธุระสำคัญเท่านั้น เช่น ไปโรงพยาบาลเป็นต้น  ทำให้สถานคุ้มครองได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องจัดหารถบัสติดตั้งลิฟท์สำหรับรถเข็นเพื่อเด็ก ๆ จะได้มีส่วนร่วมในสังคม รวมไปถึงการเข้าบริการทางการแพทย์และการศึกษาอย่างปลอดภัย
     ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงสนับสนุนการจัดซื้อรถบัสพร้อมลิฟท์สำหรับรถเข็น 1 คัน ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็กพิการ เฉพาะเด็กที่มีปัญหาทางการเดิน จึงได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี รถบัสคันนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 20 คน รวมทั้งมีที่ให้กับรถเข็น 4 คัน ทำให้เด็กพิการสามารถเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมข้างนอกได้อย่างปลอดภัย และ ช่วยส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคม
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517