รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of Refrigerated Truck for Vulnerable Communities in Bangkok”

2024/1/29
2401a
2401b
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,652,900 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of Refrigerated Truck for Vulnerable Communities in Bangkok” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร       ในการนี้ นายมาร์โค มัลโต เลย์สัน ผู้อำนวยการปฏิบัติการและสร้างผลกระทบระดับนานาชาติ มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) พร้อมด้วย นายอาคิโยชิ สุซุกิ เลขานุการโทสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย          ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
     กรุงเทพมหานครมีประชากรอยู่ประมาณร้อยละ 7.9 ของประชากรทั้งประเทศ พื้นที่บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจจึงมีการอุปโภคบริโภคในอัตราที่มากซึ่งส่งผลให้เกิดอาหารเหลือทิ้งมากถึง 4,500 ตันต่อวันในทางกลับกันบริเวณกรุงเทพมหานครยังมีชุมชนเปราะบางที่ฐานะยากจนขาดแคลนอาหารเพื่อประทังชีวิตในทุกๆ วันอยู่จำนวนไม่น้อย รวมกันเป็นชุมชนกว่า 2,000 แห่ง  
     เพื่อบรรเทาปัญหาความไม่สมดุลของการอุปโภคอาหาร มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ได้ร่วมเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหาโดยการรับอาหารซึ่งยังรับประทานได้หรือใกล้หมดอายุแต่ไม่สามารถขายเป็นสินค้าได้จากภาคธุรกิจและนำไปส่งต่อให้กับชุมชนผู้เปราะบางหรือที่เรียกว่ากิจกรรม Food Bank  ตามบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทว่า ปัจจุบันมูลนิธิมีรถห้องเย็นสำหรับทำกิจกรรมอยุ่ทั้งหมดเพียง 4 คันซึ่งใน 2 คันนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ยิ่งไปกว่านั้นจำนวนของผู้ที่ต้องการบริจาคอาหารเพิ่มมากขึ้นมีความจำเป็นในการจัดหารถห้องเย็นเพิ่ม จึงขอรับสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
     ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนการจัดหารถห้องเย็นคันใหม่ 2 คัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวของผู้คนในพื้นที่เป้าหมาย โดยการลดจำนวนขยะจากอาหารเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นและในขณะเดียวกันสามารถช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารให้ได้รับโภชนาการที่ดียิ่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้มีการสนับสนุนโครงการดังกล่าว
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517