รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Constructing a School Building at Wat Bang Thuat School, Nakhon Si Thammarat Province”

2024/2/15
2403a
2403b
     รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,810,000 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a School Building at Wat Bang Thuat School, Nakhon Si Thammarat Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
     พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนบางทวดที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกิตติพงษ์   รองเดช นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาฐินนท์ พึ่งสันเทียะ ผู้จัดการฝ่ายดำเนินพันธกิจภาคสนามกลุ่มพื้นที่ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศที่สนับสนุนสถานศึกษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แก่โรงเรียนวัดบางทวด พร้อมด้วยอัครราชทูต ทัตสึชิ นิชิโอะกะ รองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
     จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยหันหน้าเข้าหาอ่าวไทยทางชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายูและมีฝนตกหนักในช่วงมรสุม โรงเรียนวัดบางทวดตั้งอยู่ในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองแยกมาจากแม่น้ำปากพนัง​ที่เชื่อมต่อกับทะเล ทำให้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งมีสภาพเป็นน้ำกร่อย เกิดน้ำขังได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงมรสุม โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 ชั้น 2 หลังที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ซึ่งทั้งสองอาคารชำรุดเสียหายอย่างมากจากน้ำท่วมขังและจากการเสื่อมสภาพ  โดยเฉพาะอาคารหนึ่งได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการว่าสมควรงดใช้งาน ดังนั้นโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียนจึงใช้ห้องเรียนพิเศษ อาทิ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ เป็นห้องเรียน ธรรมดา อีกทั้งโรงเรียนไม่มีโรงอาหาร จึงทำให้นักเรียนต้องรับประทานอาหารกลางวันบริเวณนอกโรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน โดยใช้เต้นท์เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างชั่วคราว ในขณะเดียวกันครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานจนชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
      ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการสนับสนุนอาคารเรียน 2 ชั้น แบบยกพื้นสูงใต้ถุนโล่ง 1 หลัง (ชั้น 1: ลานทำกิจกรรม ชั้น 2: ห้องเรียน 4 ห้อง) เพื่อทดแทนอาคารเรียนที่ได้รับการประเมินว่าสมควรงดใช้งานจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา จึงได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพีโดยผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย การสร้างอาคารแบบยกพื้นสูงใต้ถุนโล่งจะส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมทั้งหมดประมาณ 80 คน และสามารถทำให้โรงเรียนวัดบางทวดมีความพร้อมที่จะให้การศึกษาอย่างเหมาะสม
     รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517