รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of School Bus for Children with Developmental Disabilities at Chumphon Panyanukul School, Chumphon Province”

2024/2/20
2406a
2406b
            รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,108,500 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of School Bus for Children with Developmental Disabilities at Chumphon Panyanukul School, Chumphon Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (จีจีพี)
 
            พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในการนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล พร้อมด้วยนายทาซากะ ทาคุโระ อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
            จังหวัดชุมพรตั้งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีผู้พิการที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นมากกว่า 12,400 คน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้พิการที่เป็นเยาวชนประมาณ 1,400 คน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนรัฐบาลเดียวในจำนวน 4 จังหวัดใกล้เคียงที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการ โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนประจำ มีนักเรียนสังกัดอยู่ทั้งหมด 230 คน ไม่เพียงแต่จัดการเรียนการสอนภายในบริเวณโรงเรียน โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลยังจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เช่น กายภาพบำบัด การฝึกสมาธิ การฝึกอาชีพ กิจกรรมอาชีวบำบัด และกิจกรรมสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเอง ด้วยพื้นที่ที่จำกัดของรถขนส่งนักเรียนที่มีอยู่นั้นทำให้ไม่สามารถพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
            ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการสนับสนุนรถมินิบัส 1 คัน เพื่อให้โรงเรียนสามารถเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของเด็กนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ทำการสนับสนุนโครงการดังกล่าวผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
            รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517