รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Procurement of Mobile Health Vehicle for Maesot General Hospital, Tak Province”

2024/2/29
2408a
2408b
            รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,088,700 บาทแก่โครงการ “The Project for Procurement of Mobile Health Vehicle for Maesot General Hospital, Tak Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
 
           พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในการนี้ นายแพทย์ปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด นางสาวอมราลักษณ์ คำโฮง ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการทุน มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่สอด นายสมศักดิ์ คะวี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยนายแพทย์ เรียวอิจิ ทาเคคาว่า ที่ปรึกษาและผู้ช่วยทูตฝ่ายการแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
           จังหวัดตากตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของภาคตะวันตก มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ห่างกันประมาณ 540 กิโลเมตร แม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดกับชายแดนจึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อาทิ ชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาแม่สอดเพื่อมาเป็นผู้ใช้แรงงานหรืออพยพจากความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และ บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
         พื้นที่ที่อยู่ในระยะการบริการของโรงพยาบาลแม่สอด ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ภูเขา ทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการเดินทางและการเข้าถึงการรักษาโดยแพทย์ อีกทั้งยังประสบปัญหาเรื่องข้อจำกัดทางด้านสวัสดิการสังคมทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม การป้องกันและตรวจโรคติดต่อ การฉีดวัคซีนเด็กแรกเกิดหรือการตรวจสุขภาพสตรีระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด  
        เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลแม่สอดให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีข้อจำกัดทางด้านสวัสดิการสังคมโดยเก็บค่ารักษาในจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย อีกทั้งร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทยจัดตั้งหน่วยสำรวจเชิงรุกเพื่อรักษาสุขภาพคนในชุมชนและค้นหาผู้ป่วย ทว่ารถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลแม่สอดที่มีอยู่นั้นมีสภาพทรุดโทรมยากต่อการให้บริการ
          ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่าการจัดซื้อรถให้แก่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อใช้เป็นรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จะช่วยเสริมสร้างบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ จึงได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพี การจัดหารถ 2 คันนี้จะทำให้อีก 4 อำเภอใกล้เคียงและกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นชาวเมียนมาร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเป็นต้น สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เข้าถึงบริการป้องกันโรคติดต่อ และมีส่วนช่วยในการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517