รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “The Project for Providing Mobile Vehicles for HIV Testing and a Food Truck for the Sex Workers and Other Vulnerable People in Bangkok and Pattaya”

2024/4/1
2411a
2411b
            รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 2,656,600 บาทแก่โครงการ “The Project for Providing Mobile Vehicles for HIV Testing and a Food Truck for the Sex Workers and Other Vulnerable People in Bangkok and Pattaya” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (จีจีพี)
            พิธีส่งมอบโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ  มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ SWING อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นาย สตีฟ โอลีฟ ผู้อำนวยการหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐฯ ประจำภูมิภาคเอเชีย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยด้านโรคเอดส์ นายวิศิษฎ์ ยี่สุ่นทอง รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาและศาสตราจารย์ ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ  พร้อมด้วยนายทัตสึชิ นิชิโอะกะ อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีส่งมอบดังกล่าวพร้อมผู้เกี่ยวข้อง
            ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากปี 1991 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 160,000 คนต่อปีลงมาเหลือประมาณ 10,000 คนต่อปี ในปัจจุบันไม่สามารถทำให้สถิติการติดเชื้อลดลงได้มากไปกว่าเดิม จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยปัจจุบันประมาณ 560,000 คน ซึ่งการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อไปสู่เป้าหมายการขจัดการติดเชื้อเอชไอวีภายในปี 2030 ดังที่รัฐบาลไทยได้ตั้งไว้ กรุงเทพฯและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีพนักงานบริการจำนวนมากอันดับต้นๆ มูลนิธิ SWING ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มพื้นที่เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานบริการในพื้นที่ดังกล่าว ผ่านการให้บริการตรวจเชื้อเอชไอวีและบริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ จำเป็นต้องดำเนินการให้บริการตรวจเชื้อเอชไอวีด้วยการจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ภายนอกตัวอาคาร ทำให้ไม่มีความเป็นส่วนตัวและไม่ใช่สภาพแวดล้อมสำหรับการตรวจหาเชื้อที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 มูลนิธิฯก็มีการดำเนินกิจกรรมการแจกจ่ายอาหารสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตโดยมีการใช้งานฟู้ดทรัค (Food Truck) เพื่อแจกจ่ายอาหารในพื้นที่ ให้แก่กลุ่มสังคมที่เป็นกลุ่มพื้นที่เปราะบาง แต่เนื่องจากกิจกรรมนี้มีความจำเป็นที่ต้องเช่ารถเพื่อดำเนินกิจกรรม ทำให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่ายอย่างมากส่งผลให้มูลนิธิไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
            ด้วยเหตุนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการสนับสนุนรถให้คำปรึกษา 2 คัน รถตรวจเชื้อเอชไอวี 1 คัน และรถฟู้ดทรัค 1 คัน รวม 4 คันเพื่อให้พนักงานบริการในพื้นที่เป้าหมายมีการเข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน ในขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่เปราะบาง รัฐบาลญี่ปุ่นได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ทำการสนับสนุนโครงการดังกล่าวผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
            รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

2411c

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517